องค์การบริหารส่วนตำบล ย่านยาว อ.เมือง จ.พิจิตร !!!ยินดีต้อนรับ!!! www.yanyaws.go.th " เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน.." เมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม "
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุง อาคารองค์การบริหาร
ส่วนตำบลภูมิ หมู่ที่ 3ต.ภูมิ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร คลิกเพื่อดู
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกอ่สร้างโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
์บริเวณบ้าน นางอารมณ์ สินประเสริฐรัตน์ คลิกเพื่อดู
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อวัสดุสำนัก งาน จำนวน ๖ รายการ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกเพื่อดู
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการซื้อวัสดุ สำนักงาน จำนวน ๖ รายการ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกเพื่อดู
 
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
ประจำเดือน มีนาคม 2564 คลิกเพื่อดู
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกเพื่อดู
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกเพื่อดู
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกสำหรับเครื่อง
ถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ รายการ คลิกเพื่อดู
 
เรื่อง
หน่วยงาน
ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำเสนอผลงานตามโครงการ
กสธ.
Thailand Rabies Awards 2021คลิกเพื่อดู
14/09/2564
ประชาสัมพันธ์ผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา
กศ.
ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563 คลิกเพื่อดู
13/09/2564
การเรียกผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงาน
สน.บถ.
ส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 19 คลิกเพื่อดู
13/09/2564
การรายงานและบันทึกข้อมูลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
กต.
ท้องถิ่น (แทนตำแหน่งที่ว่าง) คลิกเพื่อดู
13/09/2564
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานสัมมนา เรื่อง การขับเคลื่อนการถ่าย
กสธ.
โอน รพ.สต. ไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คลิกเพื่อดู
13/09/2564
การช่วยเหลือเยียวยาคนพิการทางการเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อ
กพส.
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มเติม คลิกเพื่อดู
13/09/2564
 
สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์เริ่ม 1 กรกฏาคม 2560
 
 
นำรถโยกคนพิการมอบให้กับนางพรประสิทธิ์   นำข้าวสาร อาหารแห้ง ไปแจกให้กับ   ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลย่าน   มอบเงินค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยาก
ติณมาศ หมู่ที่ 6 ตำบลย่านยาว คลิก   ผู้ที่กักตัวตำบลย่านยาว คลิก   ยาว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 คลิก   จน จำนวน 3 ทุน คลิก