องค์การบริหารส่วนตำบล ย่านยาว อ.เมือง จ.พิจิตร !!!ยินดีต้อนรับ!!! www.yanyaws.go.th " เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน.." เมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม "
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุง อาคารองค์การบริหาร
ส่วนตำบลภูมิ หมู่ที่ 3ต.ภูมิ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร คลิกเพื่อดู
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกอ่สร้างโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
์บริเวณบ้าน นางอารมณ์ สินประเสริฐรัตน์ คลิกเพื่อดู
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อวัสดุสำนัก งาน จำนวน ๖ รายการ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกเพื่อดู
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการซื้อวัสดุ สำนักงาน จำนวน ๖ รายการ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกเพื่อดู
 
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
ประจำเดือน มีนาคม 2564 คลิกเพื่อดู
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกเพื่อดู
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกเพื่อดู
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกสำหรับเครื่อง
ถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ รายการ คลิกเพื่อดู
 
เรื่อง
หน่วยงาน
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจง เรื่อง หลักปฏิบัติราชการ
สบ.พถ.
ที่ดีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการดำเนินการทางคลิกเพื่อดู
18/06/2564
การประชุมผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
สน.บถ.
คลิกเพื่อดู
18/06/2564
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับการ
กจ.
ประเมินบุคคลและผลงาน คลิกเพื่อด
18/06/2564
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลในการติดตามและประเมินผลโครงการ
กพส.
เสริมสร้างสวัสดิ คลิกเพื่อดู
18/06/2564
การใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้าง
กค.
คลิกเพื่อดู
18/06/2564
การบูรณาการขับเคลื่อนการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วม
กศ.
ของเยาวชนในการต่อต้านการ คลิกเพื่อดู
18/06/2564
 
สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์เริ่ม 1 กรกฏาคม 2560
 
 
พ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันโรค "ไวรัสโคโรน่า-   รประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน   หน่วยเคลื่อนที่เร็วมาฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ   ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลย่าน
โควิด 2019ร.ร.อนุบาลและศูนย์ คลิก   มิถุนายน 2564 คลิก   COVID-19 คลิก   ยาว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 คลิก