องค์การบริหารส่วนตำบล ย่านยาว อ.เมือง จ.พิจิตร !!!ยินดีต้อนรับ!!! www.yanyaws.go.th " เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน.." เมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม "
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุง อาคารองค์การบริหาร
ส่วนตำบลภูมิ หมู่ที่ 3ต.ภูมิ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร คลิกเพื่อดู
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกอ่สร้างโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
์บริเวณบ้าน นางอารมณ์ สินประเสริฐรัตน์ คลิกเพื่อดู
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อวัสดุสำนัก งาน จำนวน ๖ รายการ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกเพื่อดู
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการซื้อวัสดุ สำนักงาน จำนวน ๖ รายการ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกเพื่อดู
 
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
ประจำเดือน มีนาคม 2564 คลิกเพื่อดู
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำปี 2565
จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกเพื่อดู
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกเพื่อดู
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกสำหรับเครื่อง
ถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ รายการ คลิกเพื่อดู
 
เรื่อง
หน่วยงาน
การลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมประสบการณ์การเรียน
กศ.
รู้ภาษาอังกฤษระดับปฐมวัย คลิกเพื่อดู
21/06/2565
ชี้แจงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับผู้มีสิทธิ โดยใช้งบกองทุนหลักประกัน
กสธ.
สุขภาพท้องถิ่น คลิกเพื่อดู
21/06/2565
บัญชีรายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบ
ตบ.
ด้านการคลัง การเงิน การบัญชี คลิกเพื่อดู
21/06/2565
การดำเนินการรายงานข้อมูลกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอำเภอ
กม.
มีคำสั่งหรือคำวินิจฉัย คลิกเพื่อดู
21/06/2565
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กพส.
งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป คลิกเพื่อดู
21/06/2565
 
สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์เริ่ม 1 กรกฏาคม 2560
 
กิกรรมปัจฉิมนิเทศ สำหรับนักเรีนชั้น   ประชุม ฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าที่ อบต.   กิจกรรม " Big Cleaning Day "   เข้าร่วมกิจกรรม " อบจ.พิจิตร สัญจร "
อนุบาล 3 และ 6 ปีการศึกษา 2565 คลิก   ย่านยาว กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก คลิก   เนื่องในวันท้องถิ่นไทย คลิก   ประจำปีงบประมาณ 2567 คลิก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หห