การประชุมพิจารณาร่างแผนการจัดบริการสาธารณสุขกองทุนหลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 จ.ส.อ. สะท้าน อิ่มอยู่ นายก อบต.ย่านยาว พร้อมด้วยนายวิญญู เคียนยี่คิ้ว ปลัด อบต.ย่านยาว
นางสาวนวพรรณ ใจหาญ รองปลัด อบต.ย่านยาว คณะกรรมการ ตัวแทนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหาดมูลกระบือ
ตัวแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังกระดี่ทอง คุณครูศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ประธาน อสม.หมู่ที่ 6
จัดการประชุมพิจารณาร่างแผนการจัดบริการสาธารณสุขกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ณ หอประชุมองค์กา
รบริหารส่วนตำบลย่านยาว อำเภอเมืองพิจิตร


ประชุมสปสช_๑๗๑๒๑๔_0010 ประชุมสปสช_๑๗๑๒๑๔_0012 ประชุมสปสช_๑๗๑๒๑๔_0020 ประชุมสปสช_๑๗๑๒๑๔_0023 ประชุมสปสช_๑๗๑๒๑๔_0025 ประชุมสปสช_๑๗๑๒๑๔_0026 ประชุมสปสช_๑๗๑๒๑๔_0027 ประชุมสปสช_๑๗๑๒๑๔_0028 ประชุมสปสช_๑๗๑๒๑๔_0029 ประชุมสปสช_๑๗๑๒๑๔_0030 ประชุมสปสช_๑๗๑๒๑๔_0031 ประชุมสปสช_๑๗๑๒๑๔_0032 lightbox programby VisualLightBox.com v6.1