องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง องค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะคาบ
เทศบาลตำบลท่าฬ่อ ได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็ง ณ ศาลาการเปรียญวัดท่าฬ่อ ต.ท่าฬ่อ อ.เมือง จ.พิจิตร
โดยมีนายไชยยา สมถวิล นายอำเภอเมืองพิจิตร เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 นายสมศักดิ์ คำเผื่อน นายกเทศมนตรีตำบลท่าฬ่อ กล่าวรายงาน
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็ง ส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการสาธารณะภัยเบื้องต้น
ระบบบัญชาการเหตุการณ์ การควบคุมสั่งการ ระบบการปฏิบัติงานกู้ภัยในภาวะฉุกเฉินให้แก่องค์การบริหารส่วน
ตำบลและเทศบาล ให้มีบุคลากรที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพ

119934509_2596862743977492_8961743505513168907_o 119936415_2596862323977534_1425230919823862509_o 119942857_2596863897310710_237845936572428515_o 119955911_2596863673977399_4424676057212829108_o 119969207_2596862823977484_8070964854036184649_o 119977283_2596862790644154_4110319195003542840_o 119979812_2596863640644069_3604854832788238634_o 119979819_2596862293977537_8678805112329411438_o 119986432_2596863230644110_7360150886691506100_o 119986438_2596863097310790_2311745205300202263_o 119987762_2596863837310716_5178460632525496257_o 119992558_2596863443977422_552223813691057603_o 120004979_2596862207310879_4386355229307891204_o 120016099_2596863357310764_3163282169677996581_o 120018396_2596863457310754_6240129481986376643_o 120030651_2596863020644131_2475424376499706296_o 120042483_2596862950644138_7280533021189152486_o 120047759_2596862570644176_626303694455234326_o 120063923_2596862837310816_5695470585015079011_o 120072512_2596862390644194_5637293791001839799_o 120073310_2596863273977439_7878618492011729242_o 120075632_2596862273977539_5960702387089313735_o 120076496_2596863833977383_8502016012447793379_o 120090118_2596863187310781_5609578318673465430_o 120092569_2596862363977530_3965322266430526526_o 120096033_2596862563977510_4231316332863133994_o 120096033_2596863077310792_7731851800991263842_o 120112228_2596862807310819_5328207402017083726_o 120115900_2596863250644108_4753042257782916241_o 120117239_2596863103977456_4589303763441898894_o 120119504_2596862443977522_2248126538716796347_o 120127527_2596862213977545_4172104934324047084_o 120131011_2596863000644133_9092287778853137341_o 120134266_2596863607310739_1005446540202950179_o 120136521_2596862623977504_7863319117479998660_o 120187100_2596862510644182_2410155317187160974_o 120193163_2596862913977475_8709449212061918401_o 120194675_2596862247310875_7230231085321733037_o 120198195_2596862400644193_8471723126470124454_o 120199533_2596862750644158_7685551695217508755_o jquery lightbox autoplayby VisualLightBox.com v6.1