Counter for tumblr


องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว
โครงการลงแขกเกี่ยวข้าวตำบลไผ่ขวาง การประชุมพิจารณาร่างแผนการจัด
การประชุมบูรณาการแผนชุมชน
โดยการนำของท่าน พ.อ.ศุภฤษ์ สถาพรผล บริการสาธารณสุขกองทุนหลักประกัน ระดับตำบลและการใช้ประโยชน์จาก
กกล.รส.จว.พ.จ. ... สุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว แผนชุมชนในการสร้างสัมมาชีพชุมชน
Update [14/12/2560] อ่านต่อ Update [13/12/2560] อ่านต่อ Update [12/12/2560] อ่านต่อ

 
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
งานเกษียณอายุ นายสุชาติ ชาวอบทม
จัดพิธีทำบุญเลี้ยงเพลพระ
ย่านยาวสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี
ตำแหน่งพนักงานสูบน้ำขององค์การบริหาร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาท ฯ
2560 Update [03/11/2560] อ่านต่อ ส่วนตำบลย่านยาว วันที่ 1 ธันวาคม 2560
  Update [06/10/2560] อ่านต่อ   Update [01/12/2560] อ่านต่อ  

ช่วยเหลือผู้สูงอายุ หมู่ที่ 4 ตำบลย่านยาว กิจกรรมปิดภาคเรียนโรงเรียนอนุบาล
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
อำเภอเมืองพิจิตร องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว
ย่านยาวสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2560
Update [12/10/2560] อ่านต่อ Update [05/10/2560] อ่านต่อ   Update [01/09/2560] อ่านต่อ  

การประชุมคัดเลือกสภาเด็กและเยาวชน
โครงการขุดลอกตะกอนดินและวัชพืชที่ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ตำบลย่านยาวณ องค์การบริหารส่วนตำบล
รางดินและรางระบายน้ำ คสล.ณ บริเวณหมู่ ย่านยาวสมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 2ประจำปี
Update [09/09/2560] อ่านต่อ   ที่ 10 [12/09/2560] อ่านต่อ   2560 Update [15/09/2560] อ่านต่อ

โครงการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู การประชุมเข้ารับการประเมินการ ครงการอำเภอ.ยิ้มเคลื่อนที่(Amphoeyim
คลองแห่งชาติ ประจำปี 2560   การกองทุนหลักประกันสุขภาพ ณ ห้องประชุม Mobile Service)ปีงบประมาณ2560ณวัดหาด
Update [20/09/2560] อ่านต่อ อบต.ย่านยาว Update [21/09/2560] อ่านต่อ มูลกระบือ Update [26/09/2560] อ่านต่อ

มอบเงินอุดหนุนสงเคราะห์เด็ก /ทุนการ พิธีบวงสรวงแม่ย่านางเรือเมขลา ณ วัด ประชุมรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับการแจ้งครอบ
ศึกษาจากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด หาดมูลกระบือ อำเภอเมืองพิจิตร ครองสิ่งล่วงล้ำลำน้ำตามคำสั่งหัวหน้าคณะ
พิจิตรUpdate [29/07/2560] อ่านต่อ   Update [23/07/2560] อ่านต่อ Update [21/08/2560] อ่านต่อ