ช่วยเหลือผู้สูงอายุ หมู่ที่ 4 ตำบลย่านยาว
กิจกรรมปิดภาคเรียนโรงเรียนอนุบาล
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
อำเภอเมืองพิจิตร[12/10/2560] อ่านต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว
ย่านยาวสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2560
[05/10/2560] อ่านต่อ  
[01/09/2560] อ่านต่อ  

การประชุมคัดเลือกสภาเด็กและเยาวชน
โครงการขุดลอกตะกอนดินและวัชพืชที่
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ตำบลย่านยาวณ องค์การบริหารส่วนตำบล
รางดินและรางระบายน้ำ คสล.ณ บริเวณหมู่
ย่านยาวสมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 2ประจำปี
Update [09/09/2560] อ่านต่อ  
ที่ 10 [12/09/2560] อ่านต่อ  
2560 Update [15/09/2560] อ่านต่อ
โครงการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู
การประชุมเข้ารับการประเมินการ
ครงการอำเภอ.ยิ้มเคลื่อนที่(Amphoeyim
คลองแห่งชาติ ประจำปี 2560  
การกองทุนหลักประกันสุขภาพ ณ ห้องประชุม
Mobile Service)ปีงบประมาณ2560ณวัดหาด
อบต.ย่านยาว[21/09/2560] อ่านต่อ
มูลกระบือ [26/09/2560] อ่านต่อ

มอบเงินอุดหนุนสงเคราะห์เด็ก /ทุนการ
พิธีบวงสรวงแม่ย่านางเรือเมขลา ณ วัด
ประชุมรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับการแจ้งครอบ
ศึกษาจากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด
หาดมูลกระบือ อำเภอเมืองพิจิตร
ครองสิ่งล่วงล้ำลำน้ำตามคำสั่งหัวหน้าคณะ
พิจิตรUpdate [29/07/2560] อ่านต่อ  
Update [23/07/2560] อ่านต่อ
Update [21/08/2560] อ่านต่อ

โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯสร้าง
โครงการทำความสะอาดกำจัด
 กิจกรรมงานไหว้ครูของศูนย์พัฒนาเด็ก
ความเข้มแข็งให้เกษตรกรและชุมชน
วัชพืชคลองนางเลิ้งหมู่ที่ 5  ณ บริเวณคลอง
เล็กและโรงเรียนอนุบาล องค์การบริหาร
Update [29/07/2560] อ่านต่อ  
Update [29/07/2560] อ่านต่อ
Update [16/05/2560] อ่านต่อ
 กิจกรรมงานไหว้ครูของศูนย์พัฒนาเด็ก
 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
 โครงการอบรมเยาวชนเพื่อเสริมสร้างความ
เล็กและโรงเรียนอนุบาล องค์การบริหาร
“ตามรอยพ่อ ตามแนวพระราชดำริเศรษฐ
ตระหนักด้านอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยประเพณี
ส่วนตำบลย่านยาว [15/06/2560] อ่านต่อ
กิจพอเพียง” ปี 2560[16/06/2560] อ่านต่อ
แห่เทียนพรรษาปี2560[06/07/2560] อ่านต่อ

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์เริ่ม 1 กรกฏาคม 2560