ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
การประชุมสภาองค์การบริหาร
ร่วมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จ
ตามอัธยาศัย (กศน.) จัดบริการย้อมผ้าสีดำ
ส่วนตำบลย่านยาว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 5
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ประจำปี 2559 อ่านต่อ 31/10/2559

 
 
 
ร่วมปล่อยพันธุ์ปลาลงบึงแม่โจน
ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมพระ
การประชุมจัดทำแผนพัฒนา 4 ปี
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดจังหวัด
บรมศพเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
(พ.ศ.2561-2564) พร้อมคณะผู้บริหาร

 
 
การประชุมปรึกษาหารือการจัดทำแผน
ร่วมเลี้ยงเพลพระเนื่องในงาน
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
พัฒนา 4 ปี ( 2561-2564 )
สอบนักธรรมชั้นตรี ประจำปีการศึกษา
 ประจำอำเภอ ประจำเดือนตุลาคม 2559
ครั้งที่ 10/2559 อ่านต่อ 5/10/2559

 
การแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอ
องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาวร่วม
พิธีมอบวุฒิบัตร “โครงการรณรงค์เพื่อป้อง
เมืองพิจิตร ประจำปี 2559
กันต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การ
กันยาเสพติดในส ถานศึกษา”

สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร ออกหน่วย
งานประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วย พระ
โครงการ “รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน”
เคลื่อนที่บริการงานทะเบียนรถให้บริการประ
ราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี อ่านต่อ 25/08/2559
 

 
 
การประชุมจัดทำแผนสภาวัฒนธรรมใน
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
กิจกรรมเปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของ
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม
ตำบลย่านยาว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4
 เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏี
ประจำปี 2559   อ่านต่อ 16/06/2559
ใหม่ประจำตำบล อ่านต่อ 13/06/2559

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์เริ่ม 1 กรกฏาคม 2560