มอบทุนค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับเด็กยากจน   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ”อาสาสมัคร   มอบทุนนักเรียนเรียนดีได้รับการสนับสนุน อบต.ย่านยาวได้ฉีดพ่นยาฆ่าเชิ้อเพื่อป้องกัน
ให้กับโรงเรียนอนุบาล อบต.ย่านยาว์ คลิก   พัฒนาสังคมและความมั่นคงของ..คลิก   จากคุณไพบูลย์ วิณิชกมลนันทน์... คลิก กันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า คลิก

 
รประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน   หน่วยเคลื่อนที่เร็วมาฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ   ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลย่าน ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานี
มิถุนายน 2564 คลิก   COVID-19 คลิก   ยาว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 คลิก ตำรวจภูธรย่านยาว ในการจัดตั้งจุด คลิก

           
           
           
สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์เริ่ม 1 กรกฏาคม 2560