Counter for tumblr


องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพหลักสูตร
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2561
ปั้นดินญี่ปุ่น วันที่ 22-23 มีนาคม 2561 หลักสูตร แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพิจิตร 
Update [22-23/03/2561] อ่านต่อ
วันที่ 19 มีนาคม 2561 ในวันที่ 18 มีนาคม 2561
  Update [19/03/2561] อ่านต่อ [18/03/2561] อ่านต่อ    

การประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพ ร่วมต้อนรับนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ การอบรมทีมขับเคลื่อนการพัฒนา
ตำบลย่านยาว ครั้งที่ 2/2561 ณ หอประชุม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม   ประเทศตามโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน
องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว วันที่ 8 มีนาคม 2561 ณ วัดหงษ์ ระดับตำบล” [06/03/2561] อ่านต่อ  
[15/03/2561] อ่านต่อ    [08/03/2561] อ่านต่อ    
     
การอบรมทีมขับเคลื่อนการพัฒนาร กิจกรรมจัดสถานที่และรักษาความสะอาด การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ประเทศตามโครงกา“ไทยนิยม ยั่งยืน ณ วัดหงษ์ อำเภอเมืองพิจิตร ย่านยาว สมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี 2561
ระดับตำบล วันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 256 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 25
 Update [26-28/02/2560] อ่านต่อ   Update [23/02/2560] อ่านต่อ Update [14/02/2560] อ่านต่อ

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล นโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษา การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ย่านยาว สมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี 2561 เรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ย่านยาวสมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี 2561
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 25 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 Update [12/01/2560] อ่านต่อ  
Update [14/02/2560] อ่านต่อ Update [09/02/2560] อ่านต่อ  

รณรงค์ชุมชนปลอดขยะ ภายใต้หลักการ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี
3Rs และการประชารัฐในวันที่ 4-5มกราคม ย่านยาวสมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี 2561 พ.ศ.2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบล
2561 ตำบลย่านยาว อำเภอเมืองพิจิตร Update [12/01/2560] อ่านต่อ ย่านยาว อำเภอเมืองพิจิตร
Update [4-5/01/2560] อ่านต่อ     Update [13/01/2561] อ่านต่อ

จุดตรวจบูรณาการร่วมป้องกันและลด “วันกองทัพไทย” 18 มกราคม 2561 โครงการเข้าค่ายลูกเสือสำรองโรงเรียน
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ วันที่ 18 มกราคม 2561 อนุบาล องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว
พ.ศ.2561  Update [03/01/2561] อ่านต่อ Update [18/01/2561] อ่านต่อ Update [19/12/2560] อ่านต่อ