Counter for tumblr


องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา กิจกรรมดื่มกาแฟเช้าจับเข่าคุย โครงการ Big Cleaning Day
โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบล และรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว
ย่านยาว เพื่อนำเงินค่าจัดการเรียนการสอน ครั้งที่ 2 กับทางสถานีตำรวจภูธรย่านยาว อำเภอเมืองพิจิตร
Update [27/12/2560] อ่านต่อ Update [26/12/2560] อ่านต่อ Update [22/12/2560] อ่านต่อ

ประชุมรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับการแจ้งครอบ
งานประเพณีแข่งขันเรือยาววัดหาดมูล กิจกรรมจัดสถานที่และรักษาความสะอาด
ครองสิ่งล่วงล้ำลำน้ำตามคำสั่งหัวหน้าคณะ กระบือชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ ณ วัดหาดมูลกระบือ ตำบลย่านยาวอำเภอเมือง
รักษา Update [21/08/2560] อ่านต่อ รัตนราช Update [19-20/08/2560] อ่านต่อ พิจิตร Update [15/08/2560] อ่านต่อ  
     
Update [11/08/2560] อ่านต่อ    โครงการฝึกอบรมการน้อมนำหลักปรัชญา โครงการฝึกอบรมการจัดทำชุมชนปลอดขยะ
  ของเศรษฐกิจพอเพียง อบต.ย่านยาว ประจำปีงบประมาณ 2560 ภายใต้หลักการ
  Update [11/08/2560] อ่านต่อ   3Rs  Update [10/08/2560] อ่านต่อ

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง โรงเรียนอนุบาล
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ย่านยาวสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาวอำเภอ ย่านยาวสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี
ปี 2560 Update [10/08/2560] อ่านต่อ เมืองพิจิตร Update [04/08/2560] อ่านต่อ 2560 Update [01/08/2560] อ่านต่อ

โครงการลงแขกเกี่ยวข้าวตำบลไผ่ขวาง การประชุมพิจารณาร่างแผนการจัด
การประชุมบูรณาการแผนชุมชน
โดยการนำของท่าน พ.อ.ศุภฤษ์ สถาพรผล บริการสาธารณสุขกองทุนหลักประกัน ระดับตำบลและการใช้ประโยชน์จาก
กกล.รส.จว.พ.จ. ... สุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว แผนชุมชนในการสร้างสัมมาชีพชุมชน
Update [14/12/2560] อ่านต่อ Update [13/12/2560] อ่านต่อ Update [12/12/2560] อ่านต่อ

 
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
งานเกษียณอายุ นายสุชาติ ชาวอบทม
จัดพิธีทำบุญเลี้ยงเพลพระ
ย่านยาวสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี
ตำแหน่งพนักงานสูบน้ำขององค์การบริหาร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาท ฯ
2560 Update [03/11/2560] อ่านต่อ ส่วนตำบลย่านยาว วันที่ 1 ธันวาคม 2560
  Update [06/10/2560] อ่านต่อ   Update [01/12/2560] อ่านต่อ