Counter for tumblr


องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว
ช่วยเหลือผู้สูงอายุ หมู่ที่ 4 ตำบลย่านยาว กิจกรรมปิดภาคเรียนโรงเรียนอนุบาล
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
อำเภอเมืองพิจิตร องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว
ย่านยาวสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2560
Update [12/10/2560] อ่านต่อ Update [05/10/2560] อ่านต่อ   Update [01/09/2560] อ่านต่อ  

การประชุมคัดเลือกสภาเด็กและเยาวชน
โครงการขุดลอกตะกอนดินและวัชพืชที่ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ตำบลย่านยาวณ องค์การบริหารส่วนตำบล
รางดินและรางระบายน้ำ คสล.ณ บริเวณหมู่ ย่านยาวสมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 2ประจำปี
Update [09/09/2560] อ่านต่อ   ที่ 10 [12/09/2560] อ่านต่อ   2560 Update [15/09/2560] อ่านต่อ
     
โครงการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู การประชุมเข้ารับการประเมินการ ครงการอำเภอ.ยิ้มเคลื่อนที่(Amphoeyim
คลองแห่งชาติ ประจำปี 2560   การกองทุนหลักประกันสุขภาพ ณ ห้องประชุม Mobile Service)ปีงบประมาณ2560ณวัดหาด
Update [20/09/2560] อ่านต่อ อบต.ย่านยาว Update [21/09/2560] อ่านต่อ มูลกระบือ Update [26/09/2560] อ่านต่อ

มอบเงินอุดหนุนสงเคราะห์เด็ก /ทุนการ พิธีบวงสรวงแม่ย่านางเรือเมขลา ณ วัด ประชุมรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับการแจ้งครอบ
ศึกษาจากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด หาดมูลกระบือ อำเภอเมืองพิจิตร ครองสิ่งล่วงล้ำลำน้ำตามคำสั่งหัวหน้าคณะ
พิจิตรUpdate [29/07/2560] อ่านต่อ   Update [23/07/2560] อ่านต่อ Update [21/08/2560] อ่านต่อ

โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯสร้าง โครงการทำความสะอาดกำจัด
 กิจกรรมงานไหว้ครูของศูนย์พัฒนาเด็ก
ความเข้มแข็งให้เกษตรกรและชุมชน วัชพืชคลองนางเลิ้งหมู่ที่ 5  ณ บริเวณคลอง
เล็กและโรงเรียนอนุบาล องค์การบริหาร
Update [29/07/2560] อ่านต่อ   Update [29/07/2560] อ่านต่อ Update [16/05/2560] อ่านต่อ
     
 กิจกรรมงานไหว้ครูของศูนย์พัฒนาเด็ก
 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
 โครงการอบรมเยาวชนเพื่อเสริมสร้างความ
เล็กและโรงเรียนอนุบาล องค์การบริหาร
“ตามรอยพ่อ ตามแนวพระราชดำริเศรษฐ
ตระหนักด้านอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยประเพณี
ส่วนตำบลย่านยาว [15/06/2560] อ่านต่อ กิจพอเพียง” ปี 2560[16/06/2560] อ่านต่อ แห่เทียนพรรษาปี2560[06/07/2560] อ่านต่อ