Counter for tumblr


องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว
 
โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์สมาชิก
 การประชุมสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบล
 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
ครอบครัวทุกช่วงวัยตำบลย่านยาวกิจกรรม ย่านยาวสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1ครั้งที่ 2
 “ตามรอยพ่อ ตามแนวพระราชดำริเศรษฐ
Update[08/06/2560] อ่านต่อ  ประจำปี 2560 [08/06/2560] อ่านต่อ  กิจพอเพียง [15-16/06/2560] อ่านต่อ

 
การประชุม พรบ.การขุดดินและ บรรยากาศเปิดเรียนวันแรกของนักเรียน กิจกรรมตำข้าวเม่าวันที่ 2 มิถุนายน 2560
 ถมดิน/พรบ.ควบคุมอาคารนายวิชชา ศรีสุข โรงเรียนอนุบาล อบต.ย่านยาว 16 พฤษภาคม ณ วัดหาดมูลกระบือ อำเภอเมืองพิจิตร
 Update [22/05/2560] อ่านต่อ 2560Update [16/05/2560] อ่านต่อ [02/06/2560] อ่านต่อ
     
 
การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 การประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนา
ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมสภาองค์การ สัญจรระดับอำเภอในวันที่ 31 พฤษภาคม เด็กเล็ก อบต.ย่านยาวและโรงเรียนอนุบาล
บริหารส่วน.. อ่านต่อ 29/05/2560 2560.. อ่านต่อ 31/05/2560 Update [18/06/2560] อ่านต่อ

โครงการ“คนไทยหัวใจเดียวกัน”ในวัน
การประชุมกรรมการสถานศึกษาศูนย์
งานวันบัณฑิตน้อย ปิดภาคเรียนที่ 2559
ที่ 10 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมสภา
พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล ..
ณ องค์องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว
อบต.ย่านยาว... อ่านต่อ 10/04/2560

การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการอบรม
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
โครงการเครือข่ายเพื่อนทรัพยากรน้ำ
เครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพน้ำในพื้นที่วิกฤต
ย่านยาวสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560
“ชวนเพื่อนเล่าเรื่องน้ำ เดินตามศาสตร์พระ
ราชา “จากภูผา.. อ่านต่อ 24/02/2560

ธนาคารกรุงไทยสาขาพิจิตรให้บริการ ประชุมคณะกรรมการบริหารระบบหลัก ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเพื่อถวาย
เปิดบัญชีเงินฝากพร้อมกับผูก Prompay ]   ประกันสุขภาพระดับตำบลย่านยาว
เป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระ
อ่านต่อ 22/02/2560   ครั้งที่ 2/2560 อ่านต่อ 17/02/2560
เจ้าอยู่หัวภูม.. อ่านต่อ 03/02/2560