Counter for tumblr


องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว
 
 
 
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล   งานนมัสการหลวงพ่อเพชร ณ วัดท่า   มอบสิ่งของช่วยเหลือ ด.ญ.พรเพชร
ย่านยาว สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560 หลวงพระอารามหลวง พัวพันธ์ เด็กด้อยโอกาส ที่บ้านคุณธนู
อ่านต่อ 1/2/2560   อ่านต่อ 26/1/2560  อ่านต่อ 23/1/2560

 
 
 
ประชุมคณะกรรมการบริหารระบบหลัก โครงการเวทีการบูรณาการแผนชุมชน กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560
ประกันสุขภาพระดับตำบลย่านยาว ระดับตำบล วันที่ 17 มกราคม 2560 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว
 ครั้งที่ 1/2560 อ่านต่อ 18/01/2560   อบต.ย่านยาว อ่านต่อ 18/01/2560 อ่านต่อ 13/01/2560
     
 
 
 
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ
โครงการจัดงานแข่งขันกีฬาต่อต้านยา
ประชุมการนำเสนอผลการพัฒนาคุณภาพ
พ.ศ.2560 อบต.ย่านยาวกับศูนย์การศึกษา
เสพติด ณ วัดวังกระดี่ทองดยมีกีฬา
ชีวิตของประชาชน จากข้อมูล จปฐ. ปี 2560
นอกระบบ.. อ่านต่อ 15/05/2560
ฟุตบอล กีฬา.. อ่านต่อ 13/04/2560
ต่อสาธารณะชน.. อ่านต่อ 10/04/2560

 
 
 
ร่วมงาน ผูกพัทธสีมาฝังลูกนิมิตในวันที่
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ร่วมงานแสดงความไว้อาลัยแด่พระบาท
27 ธันวาคม 2559 ณ วัดหาดมูลกระบือ
ย่านยาวสมัยวิสามัญ สมัยที่ 6 ครั้งที่ 2
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุ ลยเดช
ประจำปี 2559 อ่านต่อ 27/12/2559 ณ วัดหงษ์ อ่านต่อ 27/12/2559

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วน ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติร้อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้จัดเก็บ
ตำบลย่านยาวสมัยวิสามัญ สมัยที่ 6 ประจำปี
เพลงให้พ่อฟังณ บริเวณบึงสีไฟ
ข้อมูล จปฐ. ประจำปี 2560 ณ อบต.ย่าน
2559 อ่านต่อ 06/12/2559 2559 อ่านต่อ 06/12/2559 ยาว อ่านต่อ 22/11/2559

การประชุมซักซ้อมการไปร่วมกิจกรรม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการ ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเพื่อถวาย
เฉลิมพระเกียรติ ร้องเพลงให้ พ่อฟัง
ศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) อำเภอเมือง เป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้า
ณ อบต.ย่านยาว อ่านต่อ 18/11/2559 พิจิตร อ่านต่อ 10/11/2559
อยู่หัว.. อ่านต่อ 02/11/2559