Counter for tumblr


องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว
 
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา การประชุมสภาองค์การบริหาร ร่วมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จ
ตามอัธยาศัย (กศน.) จัดบริการย้อมผ้าสีดำ ส่วนตำบลย่านยาว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 5 พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ให้กับ อ่านต่อ 31/10/2559 ประจำปี 2559 อ่านต่อ 31/10/2559 อ่านต่อ 31/10/2559

 
 
 
ร่วมปล่อยพันธุ์ปลาลงบึงแม่โจน ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมพระ การประชุมจัดทำแผนพัฒนา 4 ปี
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดจังหวัด บรมศพเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล (พ.ศ.2561-2564) พร้อมคณะผู้บริหาร
พิจิตร อ่านต่อ 28/10/2559 อ่านต่อ 28/10/2559 อ่านต่อ 28/10/2559
     
 
 
การประชุมปรึกษาหารือการจัดทำแผน ร่วมเลี้ยงเพลพระเนื่องในงาน การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
พัฒนา 4 ปี ( 2561-2564 ) สอบนักธรรมชั้นตรี ประจำปีการศึกษา  ประจำอำเภอ ประจำเดือนตุลาคม 2559
อ่านต่อ 13/10/2559 2559 อ่านต่อ 13/10/2559 ครั้งที่ 10/2559 อ่านต่อ 5/10/2559
     
 
การแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอ องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาวร่วม พิธีมอบวุฒิบัตร “โครงการรณรงค์เพื่อป้อง
เมืองพิจิตร ประจำปี 2559 กันต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การ กันยาเสพติดในส ถานศึกษา”
อ่านต่อ 03/10/2559 อ่านต่อ 03/10/2559 อ่านต่อ 03/10/2559
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร ออกหน่วย งานประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วย พระ โครงการ “รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน”
เคลื่อนที่บริการงานทะเบียนรถให้บริการประ ราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ อ่านต่อ 14/08/2559
ชาชน อ่านต่อ 25/08/2559 สยามบรมราชกุมารี อ่านต่อ 25/08/2559  

 
 
การประชุมจัดทำแผนสภาวัฒนธรรมใน การประชุมสภาองค์การบริหารส่วน กิจกรรมเปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของ
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม ตำบลย่านยาว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4  เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏี
  อ่านต่อ 20/06/2559 ประจำปี 2559   อ่านต่อ 16/06/2559 ใหม่ประจำตำบล อ่านต่อ 13/06/2559