Counter for tumblr


องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร ออกหน่วย งานประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วย พระ โครงการ “รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน”
เคลื่อนที่บริการงานทะเบียนรถให้บริการประ ราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ อ่านต่อ 14/08/2559
ชาชน อ่านต่อ 25/08/2559 สยามบรมราชกุมารี อ่านต่อ 25/08/2559  

 
 
การประชุมจัดทำแผนสภาวัฒนธรรมใน การประชุมสภาองค์การบริหารส่วน กิจกรรมเปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของ
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม ตำบลย่านยาว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4  เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏี
  อ่านต่อ 20/06/2559 ประจำปี 2559   อ่านต่อ 16/06/2559 ใหม่ประจำตำบล อ่านต่อ 13/06/2559
     
 
การประชุมสำรวจข้อมูลผู้สูงอายุที่ต้อง โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหา กิจกรรมตำข้าวเม่าวันที่ 27 มิถุนายน
การปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม ความรุนแรงในครอบครัวตำบลย่านยาว
 2559 ณ วัดหาดมูลกระบือ
และปลอดภัย อ่านต่อ 12/07/2559
และปลอดภัย อ่านต่อ 28/06/2559   อ่านต่อ 27/06/2559

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โครงการอบรมให้ความรู้การป้อง กันการ กิจกรรมแห่เทียนพรรษาวันที่ 15 กรกฎาคม
ย่านยาว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2559 ติดเชื้อเอชไอวี(HIV)ในเด็กและเยาวชน   2559 ณ วัดวังกระดี่ทอง ศูนย์พัฒนาเด็ก
อ่านต่อ 01/08/2559 อ่านต่อ 22/07/2559 เล็ก อ่านต่อ 15/07/2559

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โครงการฝึกอบรมด้านอาชีพ ประจำปี โครงการฝึกอบรมด้านอาชีพ ประจำปี
ย่านยาว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 2559หลักสูตรทำขนมไทย วุ้นแฟนซี 2559 หลักสูตรทำขนมไทย ลูกชุบแฟนซี
ประจำปี ๒๕๕๙ อ่านต่อ 14/08/2559 อ่านต่อ 10/08/2559 อ่านต่อ 09/08/2559

โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับ ผู้ปกครองนักเรียน ข้าร่วมประชุมเรื่อง การแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อําเภอ
สนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา รถรับ-ส่งนักเรียน และค่าวัสดุอุปกรณ์ เมืองพิจิตร ประจําปี 2561
[26/10/2561] อ่านต่อ    การเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 ระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน 2561
   [29/10/2561] อ่านต่อ    [25/05/2561] อ่านต่อ