Counter for tumblr


องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว
คณะกรรมการตรวจประเมินกองทุน นายวิญญู เคี่ยนยี่คิ้ว ปลัด อบต.ย่านยาว วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2562ณ
ได้เข้าร่วมประชุม ณอาคารเอนกประสงค์ และพนักงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันตรวจ องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว
องค์ การบริหารส่วนตำบลย่านยาว สอบโรงสีข้าวพีบีไรซ์ [12/01/2562] อ่านต่อ    
 [26/10/2561] อ่านต่อ     [09/10/2561] อ่านต่อ     

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โครงการซ้อมแผนปฏิบัติการประจำปีการ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ย่านยาว องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ศึกษา 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลย่าน ย่านยาว องค์การบริหารส่วนตำบลย่าน  
[21/01/2562] อ่านต่อ     ยาว [22/01/2562] อ่านต่อ     [20/02/2562] อ่านต่อ    

โครงการเข้าค่ายลูกเสือสำรองโรงเรียน มูลนิธิพิจิตรสามัคคีกุศลสถานนุเคราะห์ โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ณ
อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว และมูลนิธิปอเต๊กตึ้ง จัดหน่วยแพทย์ วัดหาดมูลกระบือ
[01/02/2562] อ่านต่อ      [31/03/2562] อ่านต่อ      [02/04/2562] อ่านต่อ      

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ช่วยเหลือแจกจ่ายน้ำให้กับชาวบ้านหมู่ที่ 7 ประเพณีรดน้ำดำหัว ณ องค์การบริหาร
ย่านยาว  องค์การบริหารส่วนตำบลย่าน บ้านหาดสูง ตำบลไผ่ขวาง   ส่วนตำบลย่านยาว  
[05/04/2562] อ่านต่อ       [09/04/2562] อ่านต่อ        [11/04/2562] อ่านต่อ        

ประชุมคณะกรรมการบริหารระบบหลัก จิตอาสาร่วมกันทำความสะอาดบริเวณ โครงการจิตอาสาพัฒนาวัด
ประกันสุขภาพระดับตำบลย่านยาว ครั้งที่ สี่แยกบ้านวังกระดี่ทอง   [09/05/2562] อ่านต่อ     
2/2562 [11/04/2562] อ่านต่อ      [17/04/2562] อ่านต่อ      

 
ประชุมประชาคมการจัดทำแผนพัฒนา กิจกรรมงานไหว้ครูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประชุมคณะกรรมการบริหารระบบหลัก
ท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ระดับตำบล   และโรงเรียนอนุบาลประจำปี 2562   ประกันสุขภาพระดับตำบลย่านยาวครั้งที่
[06/06/2562] อ่านต่อ        [13/06/2562] อ่านต่อ       4/2562 [25/06/2562] อ่านต่อ