Counter for tumblr


องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา กิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชน โครงการฝายมีชีวิต
2562 [00/06/2562] อ่านต่อ    พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชิ   [28/03/2562] อ่านต่อ     
  [03/06/2562] อ่านต่อ      

 
 
 
  พิธีมอบเกียรติบัตรโครงการรณรงค์  การประชุมทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น   ประชุมคณะกรรมการบริหารระบบหลัก
 ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา  5 ปี ระดับหมู่บ้าน (2561-2565)ณ ประกันสุขภาพระดับตำบลย่านยาว ครั้งที่
[00/03/2562] อ่านต่อ      [27/05/2562] อ่านต่อ       3/2562 [31/05/2562] อ่านต่อ  

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วน ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกรดพิทยาคม โครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้
ตำบลย่านยาวสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี ในนามโรงเรียนหนองกรดพิทยาคม เกี่ยวกับแนวทางการคัดแยกขยะและการ 
2562 [14/06/2562] อ่านต่อ   ได้มอบเครื่องคอมพิวเตอร์    จัดการขยะอินทรีย์ในครัวเรือน 
  [17/06/2562] อ่านต่อ   [2-5/07/2562] อ่านต่อ   

 
 
 
  กิจกรรมแห่เทียนพรรษาวัดวังกระดี่ทอง   มอบทุนการศึกษานักเรียนโรงเรียน   ประชุมคณะกรรมการบริหารระบบหลัก
 วัดหาดมูลกระบือ  อนุบาล อบต.ย่านยาว  ประกันสุขภาพระดับตำบลย่านยาวครั้งที่
 [12/07/2562] อ่านต่อ    [19/07/2562] อ่านต่อ    5/2562 [19/07/2562] อ่านต่อ   

 
 
 
  กิจกรรมวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาท   ทำบุญครบรอบพระครูพิเชษฐธรรมคุณ   การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว [29/07/2562] อ่านต่อ    ย่านยาว[30/07/2562] อ่านต่อ   
 [28/07/2562] อ่านต่อ      

 
 
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช โครงการฝึกอบรมด้านอาชีพ ประจำปี
และเสริมสร้างอนามัยเจริญพันธุ์ที่ดีต่อเด็ก ในแหล่งน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 6 และ หมู่ที่ 10 2562 หลักสูตร การทำขนมจีบ ซาลาเปา
และเยาวชน [06/08/2562] อ่านต่อ [08/08/2562] อ่านต่อ [00/08/2562] อ่านต่อ