Counter for tumblr


องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ย่านยาว [06/08/2562] อ่านต่อ    ย่านยาวสมัยวิสามัญที่4 ย่านยาวสมัยสามัญ ที่ 4
  [15/08/2562] อ่านต่อ    [15/08/2562] อ่านต่อ   

 
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ชุมชนคุณธรรมน้อมหลักปรัชญาของ งานประเพณีแข่งขันเรือยาววัดหาดมูล
 ย่านยาวสมัยสามัญ ที่ 4 เศรษฐ กิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร   กระบือชิงถ้วยพระราชทาน ประจำปี 2562
[26/08/2562] อ่านต่อ      วัดหาดมูลกระบือ [24-25/08/2562] อ่านต่อ   
  [19/08/2562] อ่านต่อ     

มอบทุนการศึกษาให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกัน
และนักเรียนนักเรียนโรงเรียนอนุบาล  (วันพระ) โรคติดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหา
[30/08/2562] อ่านต่อ    [06/09/2562] อ่านต่อ    รส่วนตำบลย่านยาว ประจำปี 2562
    [12/09/2562] อ่านต่อ   

โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค กิจกรรมตำข้าวเม้า ณ ศาลาข้าวเม่า โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบล
ติดต่อโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วน วัดหาดมูลกระบือ ย่านยาวได้ทำการ ล้างของเล่น ทำความ
ตำบลย่านยาวประจำปี 2562 [16/09/2562] อ่านต่อ      สะอาดห้องเรียนเพื่อป้องกันโรคระบาด
[13/09/2562] อ่านต่อ       [00/09/2562] อ่านต่อ     

ทำความสะอาดลอกรางระบายน้ำสายหน้า กิจกรรมในโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อน กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำคูคลอ
โรงเรียนบ้านวังกระดี่ทองและตลาดนัดโกตา ที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว [13/10/2562] อ่านต่อ       
[00/09/2562] อ่านต่อ       [02/10/2562] อ่านต่อ         

  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล กิจกรรมจัดสถานที่และทำความสะอาด ประชุมคณะกรรมการบริหารระบบหลัก
ย่านยาวสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 วัดวังกระดี่ทอง ประกัน สุขภาพระดับตำบลย่านยาวครั้งที่
[24/10/2562] อ่านต่อ        [05/11/2562] อ่านต่อ       1/2563 [18/11/2562] อ่านต่อ