Counter for tumblr


องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว
สำนักงานคลังจังหวัดพิจิตรเข้าตรวจ ประมวลภาพโครงการก่อสร้างอาคาร รูปภาพและวีดีโอ โครงการก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 เรียนเด็กเล็ก อบต.ย่านยาวพิจิตร อาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน
คน 8 ห้องเรียนโรงเรียนอนุบาล อบต.  [20/12/2562]   ตอกเสาเข็ม โรงเรียนอนุบาล อบต.ย่านยาว
ย่านยาว อ.เมือง จ.พิจิตร   ภาพการก่อสร้าง คลิกเพื่อดู  [25/12/2561] อ่านต่อ  
 [19/12/2562]  คลิกเพื่อดู
  ภาพดำเนินการเสร็จสิ้น คลิกเพื่อดู

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วน ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน
จังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาเพื่อ  ตำบลย่านยาว สมัยสามัญ สมัยที่ โรงเรียนอนุบาล อบต.ย่านยาว  
ยกระดับความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ  1 ประจำปี 2563   [27/02/2563] อ่านต่อ  
 [26/12/2562]    คลิกเพื่อดู   [27/02/2563] อ่านต่อ     

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลผู้ตกเกณฑ์ จปฐ. งานประจำปีสมโภชแก้บนหลวงพ่อเหลือ
ตำบลย่านยาว สมัยสามัญ สมัยที่ 1 เพื่อให้ความช่วยเหลือโดย อบต.ย่านยาว โรงเรียนอนุบาล อบต.ย่านยาว  
ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563    [02/02/2563] อ่านต่อ   [07/03/2563] อ่านต่อ  
[28/02/2563] อ่านต่อ      

แจกหน้ากากอนามัยหมู่ 1 – หมู่ 10 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ควา ประชุมการบูรณาการแผนระดับตำบล
ตำบลย่านยาว มรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า เพื่อส่งเสริมบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล
[02/03/2563] อ่านต่อ 2019 (COVID-19) ให้ตอบสนองการแก้ไขปัญหาของประชาชน
  [12/03/2563] อ่านต่อ [18/03/2563] อ่านต่อ  

พ่นสารฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาด แก้ไขปัญหาถนนริมน้ำน่าน หมู่ 8 ปรับ แก้ไขปัญหาน้ำปะปา หมู่ 6 เหตุเกิด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปรุงและแก้ไขส่วนช่างและประธานสภา จากไฟฟ้าตก มอเตอร์เสียซ่อมและ แก้ไข
[27/03/2563] อ่านต่อ ร่วมกับสมาชิกและผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8   เรียบร้อยแล้ว [10/04/2563]  
  พร้อมชาวบ้าน    [10/04/2563]   อ่านต่อ
   อ่านต่อ  

ประชุมรับทราบข้อมูลแนวทางการปฏิบัติ โครงการ big cleaning day ทำความ นายพรชัย อินทร์สุข สมาชิกสภาผู้แทน
เกี่ยวกับเทศกาล ประเพณี พิธีทางศาสนา สะอาดท่อระบายน้ำและทำความ ราษฎรพิจิตร เขต 1 นายวิมาน สุขขวัญ
และพิธีการต่างๆ กรณีแพร่ระบาดของโรคติด สะอาดถนน อ่านต่อ [20/04/2563]   ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง
อ่านต่อ [16/04/2563]     จ.ส.อ.สะท้าน อิ่มอยู่ นายก อบต.ย่านยาว
    อ่านต่อ [28/04/2563]