Counter for tumblr


องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว
สำนักงานคลังจังหวัดพิจิตรเข้าตรวจ นายก อบต.ย่านยาว ร่วมประชุมมอบ ทำความสะอาดและฉีดพ่นน้ำยาฆ่า
โครงการก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 นโยบาย การปฏิบัติงาน การประชุมติดตาม เชื้อโบสถ์ วิหาร เมรุ วัดท่าฬ่อ และ
คน 8 ห้องเรียนโรงเรียนอนุบาล อบต. สถานการณ์และการเตรียมความพร้อม วัดวังกระดี่ทอง
ย่านยาว อ.เมือง จ.พิจิตร การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 อ่านต่อ   [28/04/2563]
 [19/12/2562]  คลิกเพื่อดู อ่านต่อ   [29/04/2563]  

วันที่ 17 พฤษภาคม 2563 เวลา 11.00 น. สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 จ.ส.อ.สะท้าน อิ่มอยู่ นายกองค์การ
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย แพทย์สารวัตร มาตรวจบ่อขยะและกระชังปลา บริหารส่วนตำบลย่านยาวได้นำรถน้ำของ
ตำบลย่านยาว ได้นำสิ่งของมาเติมตู้ปันสุขที่4 ตำบลย่านยาว องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาวช่วยเหลือ
แยกป้อมตำรวจวังกระดี่ทอง อ่านต่อ [19/05/2563] แจกจ่ายน้ำให้กับชาวบ้านหมู่ที่ 1
อ่านต่อ   [17/05/2563]   อ่านต่อ   [19/05/2563]   

วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 จ.ส.อ. เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เวลา ระบบประปาขัดข้อง หมู่ 4
สะท้าน อิ่มอยู่ นายก อบต.ย่านยาวและ 10.00 น จ.ส.อ.สะท้าน อิ่มอยู่ นายก กำลังเร่งดำเนินการแก้ไข
นายวิญญู เคียนยี่คิ้ว ปลัด อบต.ย่านยาว อบต.ย่านยาว ได้นำรถน้ำขององค์การ อ่านต่อ   [21/05/2563]   
พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงาน อบต บริหารส่วนตำบลช่วยเหลือแจกจ่ายน้ำ  
อ่านต่อ  [19/05/2563]   อ่านต่อ  [20/05/2563]      

สำรวจบ้านผู้ที่ได้รับเสียหายจากลมพายุ ุอบต.ย่านยาว โดยจ.ส.อ.สะท้าน องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาวพิจิตร
บ้านเลขที่ 51/1 และบ้านเลขที่ 114/11 อิ่มอยู่ นายก อบต.ย่านยาว พร้อมด้วย ขอขอบคุณบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด
หมู่ที่ 6 ตำบลย่านยาว นายสมยศ โรจน์สว่าง และ นางวีนา อินเสือ พิจิตรที่ให้การสนับสนุนมอบนมผงให้แก่
อ่านต่อ   [21/05/2563]   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ได้มอบอุปกรณ ่ครอบครัวเด็ก วันที่ 29 พฤษภาคม 2563
   ์อ่านต่อ [29/05/2563]      

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาวพิจิตร วันที่ 5 มิถุนายน 2563 อบต.ย่านยาว ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลย่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาวโดย จ.ส.อ.สะท้าน อิ่มอยู่ นายกอบต.ด้มอบ ยาวสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563
นายวิชชา ศรีสุข ผู้อำนวยการกองช่างได้ทำ อุปกรณ์ ซ่อมแซมบ้าน กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ในวันที่ 8 มิถุนายน 2563 ณ หอประชุม
การสำรวจบ้านผู้ที่ได้รับความเสียหายจาก.. ภัยพิบัติลมพายุพัดบ้านเรือนราษฎรเสียหาย อบต.ย่านยาว
อ่านต่อ  [02/06/2563]     อ่านต่อ   [05/06/2563]     อ่านต่อ   [08/06/2563]