Counter for tumblr


องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว
นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการ โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้าง
จังหวัดพิจิตร พร้อมด้วย พ.อ.วีรวัฒน์ กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายเศรษฐู่กิจ แกนนำเด็กและเยาวชนใส่ใจชุมชนดูแล
วิวัฒน์วานิช รองผู้อำนวยการรักษาความ ดิจิทัลสชุมชนในระดับตำบล หลักสูตร และป้องกันสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
มั่นคงภายในลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้า.. การค้าออนไลน์ ไวรัสโคโรน่า2019 (COVID – 19)
อ่านต่อ   [15/06/2563]     อ่านต่อ   [19/06/2563]     อ่านต่อ   [23/06/2563]    

มอบถุงยังชีพผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก สภาเด็กและเยาวชนตำบลย่านยาว ประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียน
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค ร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว
โรนา 2019 (COVID - 19) พิจิตร และเจ้าหน้าที่ อบต.ย่านยาว อ่านต่อ   [26/06/2563]  
อ่านต่อ   [22/06/2563]   นำหน้ากากอนามัยแบบผ้าและเจลล้างมือ  
  อ่านต่อ   [26/06/2563]     

อบต.ย่านยาวขอขอบคุณทีมงานกองทุน
วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นายชาติชาย องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว โดย
ปันน้ำใจเพื่อผู้ยากไร้ คุณตั๊กลีลา
เจียมศรีพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วน หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน
คุณนุ้ย เชิญยิ้ม นำโดยคุณแม่เกศกนก
จังหวัดพิจิตร ในฐานะประธานคณะกรรมการ ลูกจ้าง ครู และ นักเรียน ได้จัดกิจกรรม
สีทิมรัตน์ และทีมงาน ได้นำสิ่งของ
บริหารศูนย์บริหารจัดการน้ำ แห่เทียนเข้าพรรษา ณ วัดวังกระดี่ทอง
อ่านต่อ   [30/06/2563]   
อ่านต่อ   [01/07/2563]    อ่านต่อ  [03/07/2563]   

นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการิ ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว
จังหวัดพิจิตร เป็นประธานในพิธีเปิดซุ้ม ย่านยาว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
ประตูเมือง เฉลิมพระเกียรติเนื่องใน ประจำปี 2563 ณ หอประชุม อบต.ย่านยาว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชา   อ่านต่อ   [10/08/2563] พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ...
ภิเษก  อ่านต่อ  [31/07/2563]   อ่านต่อ  [13/08/2563]  

จ.ส.อ.สะท้าน อิ่มอยู่ นายก อบต. โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ย่านยาว พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงาน ในสถานศึกษา ณ หอประชุมโรงเรียน ย่านยาว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 2)
ลูกจ้าง ครู นักเรียนเข้าร่วมโครงการเยาวชน อนุบาล อบต.ย่านยาว ประจำปี 2563 ในวันที่ 24 สิงหาคม 2563
สัมพันธ์เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ... อ่านต่อ   [25/08/2563]   อ่านต่อ   [24/08/2563]  
อ่านต่อ   [14/08/2563]