สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์เริ่ม 1 กรกฏาคม 2560
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ดาว์นโหลด  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว เรื่อง จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดาว์นโหลด  
มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งการทุจริตหรือตรวจสอบพบการทุจริต ดาว์นโหลด  
หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2564 ดาว์นโหลด
รายงานสรุปผลข้อมูลจากตู้/กล่องรับฟังแสดงความคิดเห็น เรื่องการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาว์นโหลด
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ คลิกเพื่อดูรายละเอียด
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  ดาว์นโหลด
อบต.ย่านยาวได้มีการจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
ที่ได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการ ดาว์นโหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว เรื่อง จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข ์ ดาว์นโหลด
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ดาว์นโหลด
แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ (รับแจ้งเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์) ดาว์นโหลด
บัญชีสถิติและการดำเนินการตามขั้นตอนข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  ขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ดาว์นโหลด