สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์เริ่ม 1 กรกฏาคม 2560
1. พัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66)
2. มีหน้าที่ต้องทำตามมาตรา 67 ดังนี้
(1) จัดให้มีและบำรุงทางน้ำและทางบก (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุและพิการ
(2) การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (7) คุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (8) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
(4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย
(5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
3. มีหน้าที่ที่อาจทำกิจกรรมในเขต อบต. ตามมาตรา 68 ดังนี้
(1) ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร
(8) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
(2) ให้มีและบำรุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
(9) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบต.
(3) ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ
(10) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
(4) ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
(11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
(5) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์
(12) การท่องเที่ยว
(6) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
(13) การผังเมือง
(7) บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ
4. อำนาจหน้าที่ของ อบต. ตามมาตรา 66 มาตรา 67 และมาตรา 68 นั้น ไม่เป็นการตัดอำนาจหน้าที่ของกระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐที่จะดำเนินกิจการใด ๆเพื่อประโยชน์ของประชาชนในตำบล แต่ต้องแจ้งให้ อบต. ทราบล่วง
หน้าตามสมควร หาก อบต. มีความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินกิจการดังกล่าวให้นำความเห็นของ อบต. ไปประกอบการพิจารณาดำเนินกิจการนั้นด้วย (มาตรา 69)
5. มีสิทธิได้รับข้อมูลข่าวสารจากทางราชการในเรื่องที่เกี่ยวกับกา รดำเนินกิจการของทางราชการในตำบล (มาตรา 70)
6. อาจออกข้อบังคับตำบลเพื่อเพื่อใช้บังคับในตำบลได้เท่าที่ไม่ขัด ต่อกฎหมายหรืออำนาจหน้าที่ของ อบต. โดยจะกำหนดค่า ธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บ และกำหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืนด้วยก็ได้ (มาตรา 71)
7. อาจขอให้ราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยการบริหารราชการ ส่วนท้องถิ่นไปดำรงตำแหน่งหรือปฎิบัติกิจการของ อบต. เป็นการชั่วคราวได้โดยไม่ขาดจากต้นสังกัดเดิม (มาตรา 72)
8. อาจทำกิจการนอกเขต อบต. หรือร่วมกับสภาตำบล อบต. อบจ. หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อกระทำ กิจการร่วมกันได้
1. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 17. การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
2. การจัดให้มี และบำรุงรักษาทางบกทางน้ำ และทางระบายน้ำ 18. การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
3. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ 19. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
4. การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่นๆ 20. การจัดให้มี และควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน
5. การสาธารณูปการ 21. การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
6. การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ 22. การจัดให้มี และควบคุมการฆ่าสัตว์
7. คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 23. การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธราณสถานอื่นๆ
8. การส่งเสริมการท่องเที่ยว 24. การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
9. การจัดการศึกษา 25. การผังเมือง
10. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 26. การข่นส่ง และการวิศวกรรมจราจร
11. การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 27. การดูแลรักษาที่สาธารณะ
12. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 28. การควบคุมอาคาร
13. การจัดให้มี และบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 29. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
14. การส่งเสริมกีฬา 30. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอกภัยในชีวิต และทรัพย์สิน
15. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 31. กิจอื่นใด ที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในื้องถิ่นตามที่คระกรรมการประกาศก ำหนด
16. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น