ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2565 ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3
  (พ.ศ. 2560-2564)
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561-2564 ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2561-2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันละปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561-2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว
หลักเกณฑ์มาตรฐานและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อเรียกร้องกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
   
   
สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์เริ่ม 1 กรกฏาคม 2560