มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตะหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกและข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการเผนแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้สวยเสีย มีส่วนในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุกจริ9
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ 2565
กิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาวเรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ 2564
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว จ.พิจิตร ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกัน และต่อต้านการทุจริตคอ์รัปชั่น เพื่อการบริหารงานอย่างซื้อสัตย์ สุจริต
โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมมาภิบาล  
สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์เริ่ม 1 กรกฏาคม 2560