เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว จ.พิจิตร ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกัน และต่อต้านการทุจริตคอ์รัปชั่น เพื่อการบริหารงานอย่างซื้อสัตย์ สุจริต
โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมมาภิบาล  
สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์เริ่ม 1 กรกฏาคม 2560