Counter for tumblr


องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว
องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาวได้รับการจัดตั้งโดยประกาศกระทรวงมหาดไทยตามประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 113 ตอนที่ 9 ลงวันที่ 30 มกราคม 2539 มีผลใช้บังคับตั้ง
แต่วันที่ 30 มีนาคม 2539 องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ปัจจุบันประกอบไปด้วย 10 หมู่บ้าน ได้แก่
หมู่ที่ 1 บ้านวัดหาดมูลกระบือ หมู่ที่ 2 บ้านย่านยาว หมู่ที่ 3 บ้านวัดหงษ์ หมู่ที่ 4 บ้านวัดวังกระดี่ทอง หมู่ที่ 5
บ้านคลองโนน หมู่ที่ 6 บ้านย่านยาว หมู่ที่ 7 บ้านวัดหงษ์ หมู่ที่ 8 บ้านสนามคลี หมู่ที่ 9 บ้านวัดโนนห้วยปัด
หมู่ที่ 10 บ้านวัดวังกระดี่ทองเหนือ ปัจจุบัน จ.ส.อ.สะท้าน อิ่มอยู่ ทำหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ตำบลย่านยาวมีพื้นที่ทั้งหมด ประมาณ 46.692 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 29,182.500 ไร่
ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไป ของตำบลย่านยาวเป็นที่ราบลุ่มและมีแม่น้ำไหลผ่านกลางตำบลแยก
เป็น 2 ฝั่ง คือ ฝั่งตะวันออกมี 3 หมู่บ้านได้แก่ หมู่ที่ 1,2 และ 3 และฝั่งตะวันตก มี 7 หมู่บ้าน ได้แก่
หมู่ที่4,5,6,7,8,9และ10การตั้งถิ่นฐานของประชากรตำบลย่านยาวส่วนใหญ่มีการตั้งถิ่นฐานแบบรวม
กลุ่มกล่าวคือประชากรจะตั้งบ้านเรือนรวมกันเป็นกลุ่ม โดยกระจายเป็นกลุ่มๆไปตามริมแม่น้ำน่าน
และริมถนนสายหลักของตำบลจำนวนหมู่บ้านตำบลย่านยาวแบ่งการปกครองออกเป็น 10 หมู่บ้าน
และอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาวเต็มทั้ง 10 หมู่บ้าน ได้แก่
หมู่ที่ 1 บ้านวัดหาดมูลกระบือ
หมู่ที่ 2 บ้านย่านยาว
หมู่ที่ 3 บ้านวัดหงษ์
หมู่ที่ 4 บ้านวังกระดี่ทอง
หมู่ที่ 5 บ้านคลองโนน
หมู่ที่ 6 บ้านย่านยาว
หมู่ที่ 7 บ้านวัดหงษ์
หมู่ที่ 8 บ้านสนามคลี
หมู่ที่ 9 บ้านโนนห้วยปัด
หมู่ที่ 10 บ้านวังกระดี่ทองเหนือ