Counter for tumblr


องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว
องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว จังหวัดพิจิตร ได้รับการจัดตั้งโดยประกาศกระทรวงมหาดไทยตามประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 113 ตอนที่ 9 ลงวันที่ 30 มกราคม 2539 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2539 องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ปัจจุบันประกอบไปด้วย 10 หมู่บ้าน
หมู่ที่ 1 บ้านวัดหาดมูลกระบือ
หมู่ที่ 2 บ้านย่านยาว
หมู่ที่ 3 บ้านวัดหงษ์
หมู่ที่ 4 บ้านวัดวังกระดี่ทอง
หมู่ที่ 5 บ้านคลองโนน
หมู่ที่ 6 บ้านย่านยาว
หมู่ที่ 7 บ้านวัดหงษ์
หมู่ที่ 8 บ้านสนามคลี
หมู่ที่ 9 บ้านวัดโนนห้วยปัด
หมู่ที่ 10 บ้านวัดวังกระดี่ทองเหนือ
ปัจจุบัน จ.ส.อ.สะท้าน อิ่มอยู่ ทำหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
โทรศัพท์. 0-5660-5258
http://www.yanyaws.go.th
ติชม/แจ้งข้อเสนอแนะ/ร้องเรียน/อื่นๆ ได้ที่ : -
แจ้ง Link เสีย/ไม่ถูกต้องได้ที่ : webmaster@yanyaws.go.th
อีเมล์ อบต.ย่านยาว : yanyaws@yanyaws.go.th
สายด่วนนายก / แจ้งเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ โทรศัพท์. 0-5660-5258
แจ้งเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ได้ที่ : http://www.yanyaws.go.th/webboard.php