องค์การบริหารส่วนตำบล ย่านยาว อ.เมือง จ.พิจิตร !!!ยินดีต้อนรับ!!! www.yanyaws.go.th " เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน.." เมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม "
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุง อาคารองค์การบริหาร
ส่วนตำบลภูมิ หมู่ที่ 3ต.ภูมิ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร คลิกเพื่อดู
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกอ่สร้างโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
์บริเวณบ้าน นางอารมณ์ สินประเสริฐรัตน์ คลิกเพื่อดู
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อวัสดุสำนัก งาน จำนวน ๖ รายการ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกเพื่อดู
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการซื้อวัสดุ สำนักงาน จำนวน ๖ รายการ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกเพื่อดู
 
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
ประจำเดือน มีนาคม 2564 คลิกเพื่อดู
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกเพื่อดู
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกเพื่อดู
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกสำหรับเครื่อง
ถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ รายการ คลิกเพื่อดู
 
เรื่อง
หน่วยงาน
แนวทางการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยาก
กศ.
จนพิเศษแบบมีเงื่อนไขภาคเรียนที่ 1 คลิกเพื่อดู
22/07/2564
ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการป้องกันและ
สน.คท.
ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คลิกเพื่อดู
22/07/2564
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สน.บถ.
เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการ คลิกเพื่อดู
22/07/2564
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สน.คท.
งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงิน คลิกเพื่อดู
22/07/2564
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สน.คท.
งบเงินอุดหนุน คลิกเพื่อดู
22/07/2564
การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ขององค์กรปกครอง
กศ.
ส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม) คลิกเพื่อดู
22/07/2564
 
สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์เริ่ม 1 กรกฏาคม 2560
 
 
บ้านวัดหงษ์ ตำบลย่านยาว อำเภอเมือง   ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ”อาสาสมัคร   มอบทุนนักเรียนเรียนดีได้รับการสนับสนุน
พิจิตร ชนะการประกวด คลิก   ย่านยาว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 คลิก   พัฒนาสังคมและความมั่นคงของ..คลิก   จากคุณไพบูลย์ วิณิชกมลนันทน์... คลิก