Counter for tumblr


องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว
ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม
14/01/2562
โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว .. .คลิกเพื่อดูรายละเอียด    
ราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วบริเวณพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว คลิกเพื่อดูรายละเอียด     
24/01/2562
ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านไผ่ขวาง หมู่ที่ 1 บ้านไผ่ขวาง
25/01/2562
ตำบลย่านยาว  คลิกเพื่อดูรายละเอียด           
ราคากลางโครงการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์เพื่อเป็นห้องประชุมสภา ขนาดกว้าง 6.00
18/01/2562
เมตร ยาว 9.00 เมตร ...คลิกเพื่อดูรายละเอียด           
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยอ่อนใจ หมู่ที่ 3 ต.ย่านยาว อ.เมือง จ.พิจิตร คลิกเพื่อดูรายละเอียด
31/07/2562
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยทองหลอม หมู่ที่ 7 ต.ย่านยาว อ.เมือง จ.พิจิตร คลิกเพื่อดูรายละเอียด
31/07/2562
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคลองนางเลิ้ง หมู่ที่ 5 ต.ย่านยาว อ.เมือง จ.พิจิตร คลิกเพื่อดูรายละเอียด
31/07/2562
ราคากลางซ่อมแซมห้องน้ำอาคารเอนกประสงค์(ชั้นบน-ชั้นล่าง) อบต.ย่านยาว คลิกเพื่อดูรายละเอียด  
05/08/2562
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเอกเซอร์วิส หมู่ที่ 8 ต.ย่านยาว อ.เมือง จ.พิจิตร คลิกเพื่อดูรายละเอียด
07/08/2562
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สุวรรณเชษฐ์ หมู่ที่ 10 ต.ย่านยาว อ.เมือง จ.พิจิตร คลิกเพื่อดูรายละเอียด
07/08/2562
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยต้นโพธิ์-บึงแม่โจน หมู่ที่ 6 ต.ย่านยาว อ.เมือง จ.พิจิตร คลิกดูรายละเอียด
07/08/2562
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายริมแม่น้ำน่านตอนใต้สะพาน หมู่ที่ 6 ต.ย่านยาว อ.เมือง จ.พิจิตร
คลิกดูรายละเอียด

15/08/2562
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายริมแม่น้ำยกระดับให้เท่ากัน หมู่ที่ 10 ต.ย่านยาว อ.เมือง จ.พิจิตร
คลิกดูรายละเอียด

15/08/2562
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเจนดง หมู่ที่ 9 ต.ย่านยาว อ.เมือง จ.พิจิตร
08/11/2562
  คลิกดูรายละเอียด  
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยสมจัน คลองชลประทาน หมู่ที่ 6 ต.ย่านยาว อ.เมือง จ.พิจิตร
08/11/2562
  คลิกดูรายละเอียด  
ราคากลางโครงการซ่อมแซม ถนน คสล.สายคลองนางเลิ้งพร้อมลงลูกรังหรือหินคลุก หมู่ที่ 5 (บุญห้อง)
ต.ย่านยาว อ.เมือง จ.พิจิตร คลิกดูรายละเอียด
15/11/2562
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางลงนาบุญนาคพร้อมลงลูกรังหรือหินคลุก หมู่ที่ 7 ต.ย่านยาว อ.เมือง
จ.พิจิตร คลิกดูรายละเอียด
15/11/2562
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยสระไข่ หมู่ที่ 4 ต.ย่านยาว อ.เมือง จ.พิจิตร
จ.พิจิตร คลิกดูรายละเอียด
15/11/2562
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ยกระดับถนนริมแม่น้ำน่านข้างวัดหาดมูลกระบือ หมู่ที่ 1 ต.ย่านยาว
อ.เมือง จ.พิจิตร คลิกดูรายละเอียด
13/11/2562
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยวัดหาด หมู่ที่ 1 ต.ย่านยาว อ.เมือง จ.พิจิตร
อ.เมือง จ.พิจิตร คลิกดูรายละเอียด
13/11/2562
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองปลายนา หมู่ที่ 2 ต.ย่านยาว อ.เมือง จ.พิจิตร
คลิกดูรายละเอียด  
20/11/2562
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยดอกไม้หัวบึง หมู่ที่ 3 ต.ย่านยาว อ.เมือง จ.พิจิตร
คลิกดูรายละเอียด   
20/11/2562
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโพธิ์ใหญ่ หมู่ที่ 3 ต.ย่านยาว อ.เมือง จ.พิจิตร คลิกดูรายละเอียด    
20/11/2562
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเชาวรัตน์ หมู่ที่ 8 ต.ย่านยาว อ.เมือง จ.พิจิตร คลิกดูรายละเอียด    
20/11/2562
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยประสิทธิ์ หมู่ที่ 8 ต.ย่านยาว อ.เมือง จ.พิจิตร คลิกดูรายละเอียด    
20/11/2562
ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักภายใน อบต.ย่านยาว หมู่ที่ 4 ตำบลย่านยาว อำเภอเมืองพิจิตร  
  จังหวัดพิจิตร คลิกดูรายละเอียด    
13/01/2563
ราคากลางโครงการก่อสร้างเสาธงหน้าอาคารเรียนหลังใหม่ หมู่ที่ 4 ตำบลย่านยาว อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
07/02/2563
  คลิกดูรายละเอียด      
แจ้งผลการพิจารณาการกำหนดราคากลางก่อสร้างถนน คสล.ซอยเกิดจันทร์ หมู่ที่ 9 คลิกดูรายละเอียด    
26/02/2563
แจ้งผลการพิจารณาการกำหนดราคากลางก่อสร้างถนน คสล.ซอยขำไชโย หมู่ที่ 9 คลิกดูรายละเอียด    
26/02/2563
แจ้งผลการพิจารณาการกำหนดราคากลางก่อสร้างถนน คสล. สายเฉลียว ถึง สายน้อย หมู่ที่ 5
 27/02/2563
  ตำบลย่านยาว อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร คลิกดูรายละเอียด       
 
แจ้งผลการพิจารณาการกำหนดราคากลางก่อสร้างถนน คสล. ซอยคงเจริญ หมู่ที่ 8
 27/02/2563
  ตำบลย่านยาว อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร คลิกดูรายละเอียด       
แจ้งผลการพิจารณาการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าโรงเรียนพร้อมวางท่อระบายน้ำและ
  17/03/2563
  บ่อพัก หมู่ที่ 10 คลิกดูรายละเอียด     
ราคากลางค่าจัดซื้อวัสดุหินคลุก จำนวน 59.10 ลบ.ม. ตำบลย่านยาว อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
  09/03/2563
  คลิกดูรายละเอียด       
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คาล.สายคันคลอง ซี 35 หมู่ที่ 9 ตำบลย่านยาว อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร   25/05/2563
คลิกดูรายละเอียด        
 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายใน อบต.ย่านยาว หมู่ที่ 4 ตำบลย่านยาว  29/06/2563

หน้าที่