Counter for tumblr


องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว
ข่าวประชาสัมพันธ์ ศาลจังหวัดพิจติร ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วม " ไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง "
26/11/2563
  คลิกเพื่อดูรายละเอียด  
 ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
  [12/10/2563]
    คลิกเพื่ออ่านต่อ Update    
 
 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาวพิจิตร (เรื่อง การโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล)
 
    คลิกเพื่ออ่านต่อ Update    
 [30/06/2562]
กำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว
[10/06/2562]
คลิกเพื่ออ่านต่อ Update    
แจ้งกำหนดการยื่นแบบชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีป้าย ประจำปี 2561
[08/01/2562]
คลิกเพื่ออ่านต่อ Update
แจ้งกำหนดการยื่นแบบชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีป้าย
[08/01/2562]
ประจำปี 2562 คลิกเพื่ออ่านต่อ  
รูปภาพและวีดีโอ โครงการก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม
[25/12/2561]
โรงเรียนอนุบาล อบต.ย่านยาว คลิกเพื่ออ่านต่อ คลิกเพื่อดู VDO
ประชาสัมพันธ์การกรอกข้อมูล "ประเมินคุณธรรม และโปร่งใส ของ องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว
[29/11/2561]
ของมีส่วนได้ ส่วนเสียภายนอก (EIT) คลิกเพื่ออ่านต่อ Update
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2564 ฉบับเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5
[16/11/2561]
คลิกเพื่ออ่านต่อ (เชื่อมโยงข้อมูลอยู่ในเมนู "การดำเนินงานของ อบต.)  
แผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาวพิจิตร  
คลิกเพื่ออ่านต่อ (เชื่อมโยงข้อมูลอยู่ในเมนู "การดำเนินงานของ อบต.)
[31/10/2561]
ข่าวประชาสัมพันธ์ เปิดรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิืได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563  
องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาวพิจิตร คลิกเพื่ออ่านต่อ
[25/10/2561]
รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาวพิจิตร  
คลิกเพื่ออ่านต่อ
[25/10/2561]
แบบปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2561
[25/10/2561]
องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาวพิจิตร คลิกเพื่ออ่านต่อ  
แบบสอบถามความเป็นประชาธิไตยท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว พิจิตร
[24/10/2561]
คลิกเพื่ออ่านต่อ  
ข้อบัญญัติ ตำบล เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณปี 2561
[24/10/2561]
คลิกเพื่ออ่านต่อ  
ข่าวประชาสัมพันธ์ หนังสือประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562
[19/10/2560]
คลิกเพื่ออ่านต่อ  
โครงการวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวต้นไม้ใหญ่ “รุกขมรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มบารมี
[26/08/2561]
คลิกเพื่ออ่านต่อ
งานประเพณีแข่งขันเรือยาววัดหาดมูลกระบือชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตน
[18-19/08/2561]
ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2561 คลิกเพื่ออ่านต่อ Update
ข่าวประชาสัมพันธ์ " แผนอัตรากำลัง 3 ปี " องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาวพิจิตร
27/09/2561
คลิกเพื่ออ่านต่อ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาวพิจิตร
[27/09/2561]
คลิกเพื่ออ่านต่อ
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร บทความเรื่อง "อยากรู้แบบแปลนก่อสร้างอาคาร"
คลิกเพื่ออ่านต่อ
7/12/2559
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร บทความเรื่อง "หนีไม่พ้น" คลิกเพื่ออ่านต่อ
7/12/2016
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว จ.พิจิตร
18/06/2560
คลิกเพื่ออ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 คลิกเพื่ออ่านต่อ
18/10/2560
โครงการแข่งขันกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาวต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2552
 8/112553
คลิกเพื่อดูรายละเอียด  
ขอแจ้งกำหนดการออกฉีดพ่นและหยอดทรายป้องกันโรคไข้เลือดออก คลิกเพื่อดูรายละเอียด
4/20/2553
ประชาสัมพันธ์การเปิดประชุมสภาสมัยที่ 1 ปี 2554 คลิกเพื่อดูรายละเอียด
7/5/2554
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาอบต.ย่านยาว สามัญ สมัยที่ 1 พ.ศ. 2555 คลิกเพื่อดูรายละเอียด
2/13/2555
ประชาสัมพันธ์การเปิดประชุมสภา อบต.ย่านยาว สามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 2555  
4/11/2555
คลิกเพื่อดูรายละเอียด  
แผนการออกจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ปี 2556 คลิกเพื่อดูรายละเอียด
2/12/2556
ประชาสัมพันธ์การเปิดประชุมสภาอบต.ย่านยาว สามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2555
4/18/2556
ประกาศชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ คลิกเพื่อดูรายละเอียด
12/24/2556
ประชาสัมพันธตารางการชำระภาษี ปี พ.ศ. 2557 คลิกเพื่อดูรายละเอียด
1/2/2557
ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล คลิกเพื่อดูรายละเอียด
3/10/2557

หน้าที่    
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาวพิจิตร เรื่อง รับสมัครอาสมัครบริบาลท้องถิ่น
[05/08/2563]
  จำนวน 2 อัตรา คลิกเพื่ออ่านต่อ  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการสอบคัดเลือกเป็น อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
 [11/08/2563]
  คลิกเพื่ออ่านต่อ  
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาวพิจิตร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคดเลือกเป็น
 [11/08/2563]
 
อาสามัครบริบาลท้องถิ่น คลิกเพื่ออ่านต่อ    
ประกาศ เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ตำแหน่ง อาสมัครบริบาลท้องถิ่น
 [14/08/2563]
จำนวน 1อัตรา คลิกเพื่ออ่านต่อ  
ประกาศ เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ตำแหน่ง อาสมัครบริบาลท้องถิ่น
 [26/08/2563]
จำนวน 1 อัตรา คลิกเพื่ออ่านต่อ  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการสอบคัดเลือกเป็น อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
 [08/09/2563]
คลิกเพื่ออ่านต่อ  
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็น อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น คลิกเพื่ออ่านต่อ
 [10/09/2563]
   
     
     
   
   
ประชุมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพระดับตำบลย่านยาว ณ ห้องประชุมองค์การบริหาร
 
 25/09/2563
  ส่วนตำบลย่านยาว คลิกเพื่ออ่านต่อ  
ประชุม เรื่อง การบริหารระบบหลักประกันสุขภาพระดับตำบลย่านยาว ณ หอประชุมองค์การบริหาร
 
 30/11/2563
  ส่วนตำบลย่านยาว คลิกเพื่ออ่านต่อ  
     
     
     
     

 

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว จังหวัดพิจิตร //// ยินดีต้อนรับ //// WWW.YANYAWS.GO.TH