Counter for tumblr


องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว

เอกสารสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายพุฒ เทพจันทร์ ถึงบ้านนายทน ปิ่นทอง คลิกดูรายละเอียด
26/8/2558
ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายพุฒ เทพจันทร์ ถึงบ้านนายทน ปิ่นทอง คลิกดูรายละเอียด 
26/8/2558
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวัดหงษ์ 1 หมู่ที่ 3 อ.เมือง จ.พิจิตร คลิกเพื่อดูรายละเอียด
23/06/2558
เอกสารสอบราคาโครงการซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาล อบต.ย่านยาว ม.4 คลิกเพื่อดูรายละเอียด  
24/3/2558
ประชาสัมพันธ์สอบราคาโครงการจัดซื้อรถแทรกเตอร์ คลิกเพื่อดูรายละเอียด  
21/1/2558
โครงการจัดซื้อรถแทรกเตอร์ จำนวน 1 คัน ขนาด 36 แรงม้า หรือไม่น้อยกว่า เป็นเครื่องยนต์ดีเซล
15/1/2558
ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ พวงมาลัยพาวเวอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง คลิกเพื่อดูรายละเอียด
 
โครงการซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาล อบต.ย่านยาว หมู่ที่ 4 ตำบล ย่านยาว คลิกเพื่อดูรายละเอียด  
4/02/2558
โครงการซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาล อบต.ย่านยาว หมู่ที่ 4 ตำบลย่านยาวอำเภอเมืองพิจิตร
24/03/2558
จังหวัดพิจิตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย คลิกเพื่อดูรายละเอียด
โครงการก่อสร้างที่ทิ้งขยะมูลฝอย หมู่ที่ 10 ต.ย่านยาว คลิกเพื่อดูรายละเอียด  
11/08/2560
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงห้องทำงานนายก อบต.ย่านยาว คลิกเพื่อดูรายละเอียด
19/09/2560
ประกาศ โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 จ้าของโครงการ อบต.ย่านยาว คลิกเพื่อดูรายละเอียด
30/11/2560
ประกาศ โครงการปรับปรุงซ่อมแซม สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านไผ่ขวาง หมู่ที่ 1 เจ้าของโครงการ
30/11/2560
องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาวพิจิตร คลิกเพื่อดูรายละเอียด  
ประกาศ โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10บ้านวันกระดี่ทอง เจ้าของโครงการ
30/11/2560
องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาวพิจิตร คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านวังกระดี่ทองเหนือ
13/12/2560
ต.ย่านยาว อบต.ย่านยาว อ.เมือง จ.พิจิตร คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านไผ่ขวาง 1
13/12/2560
หมู่ที่ 1 ต.ย่านยาว อบต.ย่านยาว อ.เมือง จ.พิจิตร คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,344
15/12/2560
ตารางเมตร หมู่ที่ 4 ต.ย่านยาว อบต.ย่านยาว อ.เมือง จ.พิจิตร คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านวังกระดี่ทอง
13/12/2560
ต.ย่านยาว อบต.ย่านยาว อ.เมือง จ.พิจิตร คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศ โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านวันกระดี่ทอง เจ้าของโครงการ
30/11/2560
องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาวพิจิตร คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศยกเลิก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านไผ่ขวาง 1
26/12/2560
หมู่ 1 ต.ย่านยาว อบต.ย่านยาว จังหวัดพิจิตร คลิกเพื่อดูรายละเอียด
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเทพศร หมู่ที่ 9 ต.ย่านยาว อ.เมือง จ.พิจิตร อบต.ย่านยาว คลิกเพื่อดูรายละเอียด
18/01/2561
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยปิ่นทอง หมู่ที่ 9 อ.เมือง จ.พิจิตร   คลิกเพื่อดูรายละเอียด
18/01/2561
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยแยกการศึกษา หมู่ที่ 10 อ.เมือง จ.พิจิตร คลิกเพื่อดูรายละเอียด
21/01/2561
โครงการซ่อมแซมถนน คสล.สายคลองนางเลิ้ง - บึงแม่โจน พร้อมลงลูกรังหรือหินคลุกไหล่ทาง
21/02/2561
หมู่ที่ 5 บ้านคลองโนน ตำบลย่านยาว อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร คลิกเพื่อดูรายละเอียด    
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2562
25/10/2561
ก่อสร้างอาคารโรงเรียนอนุบาล อบต.ย่านยาว คลิกเพื่อดูรายละเอียด  
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงเรียนอนุบาล อบต.ยานยาว จังหวัดพิจิตร
25/10/2561
ด้วยวิธี์ (e-bidding)   คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 อบต.ย่านยาวพิจิตร คลิกเพื่อดูรายละเอียด
11/11/2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว เรื่องประกวดราคาจ้างปรับปรุง ซ่อมแซม
23/11/2561
สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวัดหาดมูลกระบือ หมู่ที่ 1 คลิกเพื่อดูรายละเอียด
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 2/2562
23/11/2562
ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวัดหาดมูลกระบือ คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ
21/12/2562
  ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด.. คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคันคลอง หมู่ที่ 9 ตำบลย่านยาว 25/05/2563
อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร คลิกเพื่อดูรายละเอียด  
ประกาศสอบราคา e-bidding โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคันคลองซี 35 หมู่ 9 ต.ย่านยาว อ.เมือง 25/05/2563
จ.พิจิตร คลิกเพื่อดูรายละเอียด  
ขอบเขตโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคันคลอง ซี 35 หมู่ที่ 9 ต.ย่านยาว อ.เมือง จ.พิจิตร 25/05/2563 
  คลิกเพื่อดูรายละเอียด    
   
 

เปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลอบต.ย่านยาว คลิกเพื่อดูรายละเอียด
23/3/2558
ประกาศ แจ้งผลการพิจารณาราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วลวดหนาม บริเวรพื้นที่ อบต.ย่านยาว
14/11/2560
  คลิกเพื่อดูรายละเอียด
 
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมประตูเปิด-ปิด ซอยการศึกษา
05/01/2561
  หมู่ที่ 10 ตำบลย่านยาว อบต.ย่านยาว จังหวัดพิจิตร คลิกเพื่อดูรายละเอียด  
ประกาศแจ้งผลพิจารณากำหนดราคากลาง ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
15/01/2561
  บ้านไผ่ขวาง 1 อบต.ย่านยาว จังหวัดพิจิตร คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนน คสล.สายริมแม่น้ำน่าน หมู่ที่ 1 ต.ย่านยาว คลิกเพื่อดูรายละเอียด
16/01/2561
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกลางหมู่บ้าน หมู่ 2
16/01/2561
ตำบลย่านยาว  อบต.ย่านยาว จังหวัดพิจิตร คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสวนกล้วย หมู่ 1
16/01/2561
ตำบลย่านยาว อบต.ย่านยาว จังหวัดพิจิตร คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนน คสล สายริมแม่น้ำน่าน หมู่ 2 ตำบลย่านยาว
16/01/2561
อบต.ย่านยาว จังหวัดพิจิตร คลิกเพื่อดูรายละเอียด  
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมลงวัสดุลูกรังหรือหินคลุก
16/01/2561
ไหล่ทางสายคลองนางเลิ้ง หมู่ 5 ตำบลย่านยาว คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสาวโสด หมู่ 3 ตำบลย่านยาว
16/01/2561
อบต.ย่านยาว จังหวัดพิจิตร คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยปิ่นทอง หมู่ที่ 9 ตำบลย่านยาว คลิกเพื่อดูรายละเอียด
18/01/2561
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเดโช โดยมีความยาวถึงคลองชลประทาน หมู่ที่ 6
18/01/2561
ตำบลย่านยาว คลิกเพื่อดูรายละเอียด    
ราคากลาง ค่าจัดซื้อวัสดุลูกรัง จำนวน 805.50 ลบ.ม. เพื่อทำการซ่อมแซมถนนที่ชำรุด
24/01/2561
เสียหาย หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 9 ตำบลย่านยาว คลิกเพื่อดูรายละเอียด  
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางลงนาบุญนาค พร้อมลงลูกรังหรือหินคลุก หมู่ที่ 7
24/01/2561
ตำบลย่านยาว คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง คสล.ซอยเจ๊กไล้ ซอยแป้งล่ำ พร้อมวางท่อ 4 จุด
24/01/2561
หมู่ที่ 6 ตำบลย่านยาว คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ด้านตะวันตกคลองของคลองชลประทาน C76
24/01/2561
ทางลงนามานพ หมู่ที่ 7 ตำบลย่านยาว คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ราคากลาง ค่าจัดซื้อวัสดุลูกรัง จำนวน 547.95 ลบ.ม. เพื่อทำการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหาย
31/01/2561
อบต.ย่านยาว จังหวัดพิจิตร คลิกเพื่อดูรายละเอียด  
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยการเที่ยงหมู่ที่ 8 บ้านสนามคลี ตำบลย่านยาว
21/02/2561
อบต.ย่านยาว จังหวัดพิจิตร คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยสระตายายหมู่ที่ บ้านวังกระดี่ทอง ตำบลย่านยาว
21/02/2561
อบต.ย่านยาว จังหวัดพิจิตร คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเกิดจันทร์ หมู่ที่ 9 บ้านโนนห้วยปัด ตำบลย่านยาว
21/02/2561
อบต.ย่านยาว จังหวัดพิจิตร คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ราคากลาง โครงการก่อสร้างลานกีฬา(สนามตะกร้อ) หมู่ที่ 4 ต.ย่านยาว คลิกเพื่อดูรายละเอียด
28/02/2561
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเฉลียวถึงสายน้อย หมู่ที่ 5 ต.ย่านยาว คลิกเพื่อดูรายละเอียด
15/05/2561
ราคากลางโครงการซ่อมแซมอาคารเรียน และอาคารประกอบโรงเรียน อนุบาล
02/04/2561
อบต.ย่านยาว หมู่ที่ 4 อบต.ย่านยาวพิจิตร คลิกเพื่อดูรายละเอียด  
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนาทองดีพร้อมวางท่อ หมู่ที่ 8 บ้านสนามคลี
15/05/2561
ตำบลย่านยาว คลิกเพื่อดูรายละเอียด    
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยขนมจีน หมู่ที่ 7 ต.ย่านย่าว อ.เมือง คลิกเพื่อดูรายละเอียด   
15/05/2561
(เอกสารเพิ่มเติม) ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายกาศ หมู่ที่ 6
21/06/2561
ตำบลย่านยาว อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร คลิกเพื่อดูรายละเอียด  
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายกาศ หมู่ที่ 6 ต.ย่านยาว อ.เมือง คลิกเพื่อดูรายละเอียด 
21/06/2561
ราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำซอยจำนงภักดิ์ หมู่ที่ 10 อ.เมือง จ.พิจิตร   คลิกเพื่อดูรายละเอียด 
27/06/2561
ราคากลางโครงการขุดลอกเปลี่ยนท่อระบายน้ำรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ต.ย่านยาว คลิกเพื่อดูรายละเอียด
27/06/2561
ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนดินเปิดทาง โตประเสริฐ หมู่ที่ 3 ต.ย่านยาว คลิกเพื่อดูรายละเอียด   
27/06/2561
ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารโรงเรียนอนุบาล อบต.ย่านยาว ตามแบบ แปลนของ
17/10/2561
สปสช.104/26 อาคารเรียน 3 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) คลิกเพื่อดูรายละเอียด  
ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวัดหาดมูลกระบือ หมู่ที่ 1
16/11/2561
  บ้านวัดหาดมูลกระบือ ตำบลย่านยาว อบต.ย่านยาวพิจิตร คลิกเพื่อดูรายละเอียด  
ราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ อบต.ย่านยาวพิจิตร ต.ย่านยาว อ.เมือง จ.พิจิตร
11/12/2561
  คลิกเพื่อดูรายละเอียด

หน้าที่      
 

แจ้งผลการเปิดซองโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายพุฒ เทพจันทร์ ถึงบ้านนายทน ปิ่นทอง
10/9/2558
คลิกเพื่อดูรายละเอียด
 
แบบรายงานผลการเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายพุฒ เทพจันทร์
10/9/2558
ถึงบ้านนายทน ปิ่นทอง คลิกเพื่อดูรายละเอียด
 
รายชื่อผู้ซื้อซองและรับซองสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายพุฒ เทพจันทร์
 9/9/2558
  ถึงบ้านนายทน ปิ่นทอง คลิกเพื่อดูรายละเอียด
 
แจ้งผลการเปิดซองโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายพุฒ เทพจันทร์ ถึงบ้านนายทน ปิ่นทอง
10/9/2558
คลิกเพื่อดูรายละเอียด
 
แจ้งผลการเปิดซองสอบราคาโครงการซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาล อบต.ย่านยาว ม.4
9/4/2558
คลิกเพื่อดูรายละเอียด
 
แบบรายงานผลการเปิดซองสอบราคาโครงการซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาล อบต.ย่านยาว ม.4
9/4/2558
คลิกเพื่อดูรายละเอียด
 
รายชื่อผู้ซื้อซองและรับซองสอบราคาโครงการซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาล อบต.ย่านยาว ม.4
8/4/2558
คลิกเพื่อดูรายละเอียด
 
แจ้งผลการเปิดซองสอบราคาโครงการจัดซื้อรถแทรกเตอร์ คลิกเพื่อดูรายละเอียด
30/1/2558
แบบรายงานผลการเปิดซองสอบราคาโครงการจัดซื้อรถแทรกเตอร์ คลิกเพื่อดูรายละเอียด
30/1/2558
รายชื่อผู้ซื้อซองและรับซองสอบราคาโครงการจัดซื้อรถแทรกเตอร์ คลิกเพื่อดูรายละเอียด
29/1/2558
แจ้งผลการเปิดซองโครงการก่อสร้างขยายถนนแอสฟัลติกคอนกรีตและวางท่อระบาย
8/1/2558
น้ำพร้อมทางเดิน ม.4,10 คลิกเพื่อดูรายละเอียด
 
แบบรายงานผลการเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้างขยายถนนแอสฟัลติกคอนกรีตและวาง
6/1/2558
ท่อระบายน้ำพร้อมทางเดิน คลิกเพื่อดูรายละเอียด
 
รายชื่อผู้ซื้อซองและรับซองสอบราคาโครงการก่อสร้างขยายถนนแอสฟัลติกคอนกรีตและวางท่อระบาย
5/1/2558
  น้ำพร้อมทางเดิน คลิกเพื่อดูรายละเอียด
 
ประกาศ แจ้งผลการพิจารณาราคาโครงการซ่อมแซมฝารางระบายน้ำ หมู่ที่ 10 ตำบลย่านยาว
20/09/2560
คลิกเพื่อดูรายละเอียด    
 
ประกาศ แจ้งผลการพิจารณาราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยขนมจีน หมู่ที่ 7 ตำบลย่านยาว
20/09/2560
คลิกเพื่อดูรายละเอียด  
 
ประกาศ แจ้งผลการพิจารณาราคากลางโครงการจ้างเหมาขุดและขนย้ายขยะ บ้านวังกระดี่ทอง
21/09/2560
  หมู่ที่ ต.ย่านยาว อ.เมือง จ.พิจิตร คลิกเพื่อดูรายละเอียด  
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ก่อสร้างซ่อมแซมประปา หมู่ 10 บ้านวังกระดี่ทองเหนือ ต.ย่านยาว
13/12/2560
อบต.ย่านย่าว จังหวัดพิจิตร คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,344 ตารางเมตร
29/12/2560
หมู่ 4 ต.ย่านยาว อบต.ย่านย่าว จังหวัดพิจิตร คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ก่อสร้างซ่อมแซมประปา หมู่ 4 บ้านวังกระดี่ทอง ต.ย่านยาว
27/12/2560
อบต.ย่านย่าว จังหวัดพิจิตร คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวัดหาดมูลกระบือ
11/12/2561
คลิกเพื่อดูรายละเอียด  
ประกาศผู้ชนะ โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า
08/01/2562
  6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด..คลิกเพื่อดูรายละเอียด  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคาร
21/01/2562
เรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน ตอกเสาเข็มโรงเรียน ..คลิกเพื่อดูรายละเอียด        
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก
11/02/2562
200 คน 8 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม โรงเรียนอนุบาล ...คลิกเพื่อดูรายละเอียด           
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาล  
  อบต.ย่านยาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Update
08/11/2562
  คลิกเพื่อดูรายละเอียด  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน
15/06/2563
  คสล.สายคันคลอง ซี 35 หมู่ 9 คลิกเพื่อดูรายละเอียด  
   
     
   

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2563 คลิกเพื่อดูรายละเอียด  
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 คลิกเพื่อดูรายละเอียด  
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 คลิกเพื่อดูรายละเอียด  
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2563 คลิกเพื่อดูรายละเอียด  
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 คลิกเพื่อดูรายละเอียด  
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 คลิกเพื่อดูรายละเอียด  
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.ประจำเดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2563 คลิกเพื่อดูรายละเอียด  
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 คลิกเพื่อดูรายละเอียด  
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2563 คลิกเพื่อดูรายละเอียด  

 
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2562 คลิกเพื่อดูรายละเอียด  
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 คลิกเพื่อดูรายละเอียด  
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 คลิกเพื่อดูรายละเอียด  
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2562 คลิกเพื่อดูรายละเอียด  
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 คลิกเพื่อดูรายละเอียด  
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 คลิกเพื่อดูรายละเอียด  
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.ประจำเดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2562 คลิกเพื่อดูรายละเอียด  
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562 คลิกเพื่อดูรายละเอียด  
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2562 คลิกเพื่อดูรายละเอียด  
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 คลิกเพื่อดูรายละเอียด  
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.ประจำเดือน พศจิกายน พ.ศ. 2562 คลิกเพื่อดูรายละเอียด  
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 คลิกเพื่อดูรายละเอียด  
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.ไตรมาสที่ 1 ประจำเดือน ตุลาคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2562  
  คลิกเพื่อดูรายละเอียด  

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.ประจำเดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2561 คลิกเพื่อดูรายละเอียด  
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561 คลิกเพื่อดูรายละเอียด  
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2561 คลิกเพื่อดูรายละเอียด  
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 คลิกเพื่อดูรายละเอียด  
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 คลิกเพื่อดูรายละเอียด  
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 คลิกเพื่อดูรายละเอียด  
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561 คลิกเพื่อดูรายละเอียด  
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2561 คลิกเพื่อดูรายละเอียด  
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 คลิกเพื่อดูรายละเอียด  
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 คลิกเพื่อดูรายละเอียด  
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 คลิกเพื่อดูรายละเอียด  
     
     
     

   
   
   
   
   

 

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว จังหวัดพิจิตร //// ยินดีต้อนรับ //// WWW.YANYAWS.GO.TH