Counter for tumblr


องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2564 ฉบับเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5
คลิกเพื่ออ่านต่อ (เชื่อมโยงข้อมูลอยู่ในเมนู "การดำเนินงานของ อบต.)
[16/11/2561]
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2564 ฉบับเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1  
  คลิกเพื่ออ่านต่อ Update [22/02/2562]   (เชื่อมโยงข้อมูลอยู่ในเมนู "การดำเนินงานของ อบต.)  
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ. 2561-2565 ประจำปีงบประมาณ 2563  
  คลิกเพื่ออ่านต่อ Update [19/08/2563]    
19/08/2563
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563  
  อบต.ย่านยาวพิจิตร คลิกเพื่ออ่านต่อ Update [19/08/2563]      
   
19/08/2563
     
กำลัง Update ข้อมูล
กำลัง Update ข้อมูล
รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561  
องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาวพิจิตรคลิกเพื่ออ่านต่อ
[25/10/2561]
แผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาวพิจิตร  
คลิกเพื่ออ่านต่อ (เชื่อมโยงข้อมูลอยู่ในเมนู "การดำเนินงานของ อบต.)
[31/10/2561]
แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาวพิจิตร  
คลิกเพื่อดูรายละเอียด  
[08/11/2561]
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 อบต.ย่านยาว จังหวัดพิจิตร คลิกเพื่อดูรายละเอียด  
[14/11/2562]
แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาวพิจิตร
[15/11/2562]
  คลิกเพื่อดูรายละเอียด  
แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาวพิจิตร
[14/10/2563]
คลิกเพื่อดูรายละเอียด  
 รายงานการติดต่อและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.ย่านยาว จ.พิจิตร ประจำปีงบประมาณ
[28/12/2563]
  พ.ศ. 2563 คลิกเพื่อดูรายละเอียด    
 แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว อ.เมือง จ.พิจิตร ประจำปีงบประมาณ
[14/01/2564]
  พ.ศ. 2564 คลิกเพื่อดูรายละเอียด    
     
องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว จังหวัดพิจิตร //// ยินดีต้อนรับ //// WWW.YANYAWS.GO.TH