ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกได้และขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นพนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศ ประชาสัมพันธ์เรื่องขอนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566
 คลิกเพื่อดูรายละเอียด
 
ประกาศ เรื่อง โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าน ประจำปีงบประมาณ 2566
 คลิกเพื่อดูรายละเอียด
 
 
ร่างประกวดราคาโครงการจัดซื้อรถกระเช้า เพื่อซ่อมไฟฟ้า ยกสูงได้ไม่น้อยกว่า 13 เมตร จำนวน 1 คัน
22/05/2566
องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร คลิกเพื่อดูรายละเอียด  
ประกาศ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและแบบร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
19/05/2566
โครงการจัดซื้อรถกระเช้า เพื่อซ่อมไฟฟ้า ยกสูงได้ไม่น้อยกว่า 13 เมตร จำนวน 1 คันองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว  
อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกรายชื่อผู้ชนะผู้เสนอราคาตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว เรื่อง ประกวดราคาเล็กทรอนิกส์
01/05/2566
ซื้อลงวันที่ 2 ธันวาคม 2564 คลิกเพื่อดูรายละเอียด
 
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถกระเช้า เพื่อซ่อมแซมไฟฟ้ายกสูงไม่น้อยกว่า 13 เมตร
01/05/2566
องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว คลิกเพื่อดูรายละเอียด  
 
ราคากลางโครงการจัดซื้อรถกระเช้า เพื่อซ่อมไฟฟ้า ยกสูงได้ไม่น้อยกว่า 13 เมตร จำนวน 1 คันองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว
19/05/2566
อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร คลิกเพื่อดูรายละเอียด
 
 
 
ราคากลางโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ (ฝ.99) หมูที่ 4 ต.ย่านยาว อ.เมือง จ.พิจิตร
24/03/2566
คลิกเพื่อดูรายละเอียด
 
 
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.จันทร์เจริญ หมู่ที่ 8 ตำบลย่านยาว อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
06/12/2565
คลิกเพื่อดูรายละเอียด
 
 
 
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.คงเจริญ หมู่ที่ 8 ตำบลย่านยาว อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
06/12/2565
คลิกเพื่อดูรายละเอียด
 
   
 
ข่าวรับสมัครงานราชการ (ล่าสุด)