สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์เริ่ม 1 กรกฏาคม 2560
1. จัดให้มีและปรับปรุง บำรุง รักษา เส้นทางคมนาคม ทางบก ทางน้ำ
9. ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
2. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
10. ให้มีและบำรุงรักษาไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
3. ป้องและระงับโรคติดต่อ
11. ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ
4. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
12. ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การผักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
5. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
13. ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์
6. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
14. ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครัวเรือน
7. คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวล้อม
15. ส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพของราษฎร
8. บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
16. การคุ้มครองดูแลรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน
     
1. การคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ำให้มีความสะดวกรวดเร็ว 8. จัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
2. ให้มีการบำรุงรักษาไฟฟ้า และแสงสว่างอย่างทั่วถึง 9. ส่งเสริมและสนับสนุนคุณภาพชีวิต เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ประสบภัยพิบัติธรรมชาติ
3. ดำเนินการเพื่อให้มีแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตรอย่างทั่วถึง เพียงพอและมีคุณภาพ 10. ส่งเสริมสนับสนุน และจัดให้มีกิจกรรมเพื่อสุขภาพการออกกำลังกาย การป้องกันแ ละระงับโรคติดต่อ
4. ดำเนินการให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น และแก้ไขปัญหาความยากจน 11. ดำเนินการเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมทั้งป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
5. การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ที่อยู่อาศัยและพื้นที่การเกษตร 12. ดำเนินการส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน
6. ส่งเสริมและสนับสนุนหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและการมีส่ วนร่วมของประชาชน 13. ยกระดับคุณภาพการศึกษาของประชาชนทุกระดับ ส่งเสริมปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนตระหนักถึงการอนุรักษ์ประเพณี และวัฒนธรรมต่าง ๆ
7. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการอย่างต่อเนื่อง