Counter for tumblr


องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว
 
 
 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
 
ข้อมูลพื้นฐาน
    o1 โครงสร้างหน่วยงาน
    o2. ข้อมูลผู้บริหาร
    o3. อำนาจหน้าที่
    o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
    วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
    o5 ข้อมูลการติดต่อ
    o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   
พรบ./พรก.
   
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
   
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
   
เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ
    o7 ข่าวประชาสัมพันธ์
   
ข่าวประชาสัมพันธ
    การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
    o9 Social network
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
 
การดำเนินงาน
 
o10 แผนดำเนินงานประจำปี
 
o11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
 
o12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 
การปฏิบัติงาน
 
o13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
การให้บริการ
 
o14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 
o15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 
o16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
o17 E-Service
 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
    o18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
    o19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
    o20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
    การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
    o21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
    o22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
    ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
    ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
    o23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
    o24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    o25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
    o26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
    o27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    o28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
    การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
    o29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
    o30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
    o31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
    การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
    o32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น