Counter for tumblr


องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อ-จัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา  
ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562-เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 อ่านต่อ       
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อ-จัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา  
ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2563-เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 อ่านต่อ       
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อ-จัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา  
ประจำไตรมาสที่ 3(เดือน เมษายน พ.ศ. 2563-เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 อ่านต่อ