รางานสรุปข้อมูลประจำปี (รายงานทางการเงิน ประจำปี 2564)
  รายงานสรุปข้อมูลประจำปี 2564 รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ดาว์นโหลด
  รายงานสรุปข้อมูลประจำปี 2564 รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ดาว์นโหลด
  รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม 2563 ถึงเดือน ธันวาคม 2563 ดาว์นโหลด
  รายงานสรุปข้อมูลประจำปี 2564 งบแสดงฐานะทางการเงิน ดาว์นโหลด
 
รางานสรุปข้อมูลประจำปี (รายงานทางการเงิน ประจำปี 2563)
  รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2563 (ไตรมาส 1 ) ดาว์นโหลด
  รายงานผลการดำเนินงาน อบต.ย่านยาว โดยจัดทำงบแสดงฐานะางการเงิน ปี 2563 ดาว์นโหลด
  รายงานสรุปข้อมูลประจำปี 2563 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะทางการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ดาว์นโหลด
 
รางานสรุปข้อมูลประจำปี (รายงานทางการเงิน ประจำปี 2562)
  รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2562 (ไตรมาส 2 ) ดาว์นโหลด
  รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2562 (ไตรมาส 1 ) ดาว์นโหลด
  รายงานผลการดำเนินงาน อบต.ย่านยาว โดยจัดทำงบแสดงฐานะางการเงิน ดาว์นโหลด
  รายงานสรุปประจำปี 2562 แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562 ดาว์นโหลด
 
รางานสรุปข้อมูลประจำปี (รายงานทางการเงิน ประจำปี 2561)
  งบรายรับ - รายจ่าย งบแสดงฐานะทางการเงิน งบทรัพย์สิน งบเงินสะสม
 
รางานสรุปข้อมูลประจำปี (รายงานทางการเงิน ประจำปี 2560)
  งบรายรับ - รายจ่าย งบแสดงฐานะทางการเงิน งบทรัพย์สิน งบเงินสะสม
 
สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์เริ่ม 1 กรกฏาคม 2560