รายงานสรุปข้อมูลประจำปี (รายงานทางการเงิน ประจำปี 2565)
  การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2565 (ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2565) ดาว์นโหลด
  ผลการดำเนินงาน ตามแผนการใช้เงินงบประมาณ ประจำปี 2565 ( เดือน ตุลาคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2565) ดาว์นโหลด
  รายงานผลการใช้จ่ายเงินรวมงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 1-4 ดาว์นโหลด
  รายงานผลการดำเนินงานจ่ายเงินจากเงินรายรับ ประจำไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ. 2565 ดาว์นโหลด
 
รายงานสรุปข้อมูลประจำปี (รายงานทางการเงิน ประจำปี 2564)
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 ดาว์นโหลด
  รายงานสรุปข้อมูลประจำปี 2564 รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ดาว์นโหลด
  รายงานสรุปข้อมูลประจำปี 2564 รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ดาว์นโหลด
  รายงานสรุปข้อมูลประจำปี 2564 รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ดาว์นโหลด
  รายงานสรุปข้อมูลประจำปี 2564 รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ดาว์นโหลด
  รายงานสรุปข้อมูลประจำปี 2564 (วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564) ดาว์นโหลด
  รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม 2563 ถึงเดือน ธันวาคม 2563 ดาว์นโหลด
  รายงานสรุปข้อมูลประจำปี 2564 งบแสดงฐานะทางการเงิน ดาว์นโหลด
  รายงานผลการดำเนินงานโดยจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2564 ณ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 ดาว์นโหลด
 
รายงานสรุปข้อมูลประจำปี (รายงานทางการเงิน ประจำปี 2563)
  รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2563 (ไตรมาส 1 ) ดาว์นโหลด
  รายงานผลการดำเนินงาน อบต.ย่านยาว โดยจัดทำงบแสดงฐานะางการเงิน ปี 2563 ดาว์นโหลด
  รายงานสรุปข้อมูลประจำปี 2563 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะทางการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ดาว์นโหลด
 
   
   
 หน้าที่     
สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์เริ่ม 1 กรกฏาคม 2560