ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว เรื่อง มาตรฐานทางจริยธรรม ของ องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว
โครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม นครแห่งความสุข "เข้าวัด ฟังธรรม พัฒนาจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563" องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว
โครงการ แผนการเสริมสร้างมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการ กิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคคลดำรงค์ตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แจ้งประมวผลจริยธรรมของข้าราชการและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ และพนักงานจ้าง ของ องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว อำเภอเมือง จ.พิจิตร
ประกาศ ก.อบต. จังหวัดพิจิตร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2558
ภาพแสดงถึง "วินัย" เป็นหลักสำคัญที่สุดสำหรับข้าราชการ พึงละเว้นการกระทำผิดวินัย องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว
จุลสารความรู้เกี่ยวกับวินัยข้าราชการและข่าวกฏหมายใกล้ตัว ฉบับที่ 1/2563
แผ่นพับเผยแพร่ จริยธรรมของข้าราชการ และ ส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการรักษาวินัย องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว
ภาพกิจกรรม การประชุมถ่ายทอดนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ภาพกิจกรรม ส่งเสริมให้ข้าราชการปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนหรือวินัยของข้าราชการและพนักงานจ้าง ของ องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ภาพกิจกรรม ส่งเสริมที่เป็นการเสริมสร้างและพัฒนาทัศนคติ จิตสำนึกและพฤติกรรม ของข้าราชการ และพนักงานจ้าง ให้ไปในทางที่มีวินัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์เริ่ม 1 กรกฏาคม 2560