Counter for tumblr


องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว
ประกาศ โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10บ้านวันกระดี่ทอง เจ้าของโครงการ
30/11/2560
  องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาวพิจิตร คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านวังกระดี่ทองเหนือ
13/12/2560
ต.ย่านยาว อบต.ย่านยาว อ.เมือง จ.พิจิตร คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านไผ่ขวาง 1
13/12/2560
หมู่ที่ 1 ต.ย่านยาว อบต.ย่านยาว อ.เมือง จ.พิจิตร คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,344
15/12/2560
ตารางเมตร หมู่ที่ 4 ต.ย่านยาว อบต.ย่านยาว อ.เมือง จ.พิจิตร คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านวังกระดี่ทอง
13/12/2560
ต.ย่านยาว อบต.ย่านยาว อ.เมือง จ.พิจิตร คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศ โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านวันกระดี่ทอง เจ้าของโครงการ
30/11/2560
องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาวพิจิตร คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ก่อสร้างซ่อมแซมประปา หมู่ 10 บ้านวังกระดี่ทองเหนือ ต.ย่านยาว
13/12/2560
อบต.ย่านย่าว จังหวัดพิจิตร คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศแจ้งผลพิจารณากำหนดราคากลาง ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
15/01/2561
บ้านไผ่ขวาง 1 อบต.ย่านยาว จังหวัดพิจิตร คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนน คสล.สายริมแม่น้ำน่าน หมู่ที่ 1 ตำบลย่านยาว
16/01/2561
อบต.ย่านยาว จังหวัดพิจิตร คลิกเพื่อดูรายละเอียด  
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,344 ตารางเมตร
29/12/2560
หมู่ 4 ต.ย่านยาว อบต.ย่านย่าว จังหวัดพิจิตร คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ก่อสร้างซ่อมแซมประปา หมู่ 4 บ้านวังกระดี่ทอง ต.ย่านยาว
27/12/2560
อบต.ย่านย่าว จังหวัดพิจิตร คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศยกเลิก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านไผ่ขวาง 1
26/12/2560
หมู่ 1 ต.ย่านยาว อบต.ย่านยาว จังหวัดพิจิตร คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมประตูเปิด-ปิด ซอยการศึกษา
05/01/2561
หมู่ที่ 10 ตำบลย่านยาว อบต.ย่านยาว จังหวัดพิจิตร คลิกเพื่อดูรายละเอียด  
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกลางหมู่บ้าน หมู่ 2
16/01/2561
ตำบลย่านยาว  อบต.ย่านยาว จังหวัดพิจิตร คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสวนกล้วย หมู่ 1
16/01/2561
ตำบลย่านยาว อบต.ย่านยาว จังหวัดพิจิตร คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนน คสล สายริมแม่น้ำน่าน หมู่ 2 ตำบลย่านยาว
16/01/2561
อบต.ย่านยาว จังหวัดพิจิตร คลิกเพื่อดูรายละเอียด  
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมลงวัสดุลูกรังหรือหินคลุก
16/01/2561
ไหล่ทางสายคลองนางเลิ้ง หมู่ 5 ตำบลย่านยาว คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสาวโสด หมู่ 3 ตำบลย่านยาว
16/01/2561
อบต.ย่านยาว จังหวัดพิจิตร คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยปิ่นทอง หมู่ที่ 9 ตำบลย่านยาว คลิกเพื่อดูรายละเอียด
18/01/2561
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเดโช โดยมีความยาวถึงคลองชลประทาน หมู่ที่ 6
18/01/2561
ตำบลย่านยาว คลิกเพื่อดูรายละเอียด    
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเทพศร หมู่ที่ 9 ตำบลย่านยาว อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
18/01/2561
  อบต.ย่านยาว จังหวัดพิจิตร คลิกเพื่อดูรายละเอียด  
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยปิ่นทอง หมู่ที่ 9 ตำบลย่านยาว อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
18/01/2561
อบต.ย่านยาว จังหวัดพิจิตร คลิกเพื่อดูรายละเอียด  
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยแยกการศึกษา หมู่ที่ 10 ตำบลย่านยาว อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
21/01/2561
อบต.ย่านยาว จังหวัดพิจิตร คลิกเพื่อดูรายละเอียด  
ราคากลาง ค่าจัดซื้อวัสดุลูกรัง จำนวน 805.50 ลบ.ม. เพื่อทำการซ่อมแซมถนนที่ชำรุด
24/01/2561
เสียหาย หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 9 ตำบลย่านยาว คลิกเพื่อดูรายละเอียด  
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางลงนาบุญนาค พร้อมลงลูกรังหรือหินคลุก หมู่ที่ 7
24/01/2561
ตำบลย่านยาว คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง คสล.ซอยเจ๊กไล้ ซอยแป้งล่ำ พร้อมวางท่อ 4 จุด
24/01/2561
หมู่ที่ 6 ตำบลย่านยาว คลิกเพื่อดูรายละเอียด
 
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ด้านตะวันตกคลองของคลองชลประทาน C76
24/01/2561
  ทางลงนามานพ หมู่ที่ 7 ตำบลย่านยาว คลิกเพื่อดูรายละเอียด
 
ราคากลาง ค่าจัดซื้อวัสดุลูกรัง จำนวน 547.95 ลบ.ม. เพื่อทำการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหาย
31/01/2561
อบต.ย่านยาว จังหวัดพิจิตร คลิกเพื่อดูรายละเอียด  
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยการเที่ยงหมู่ที่ 8 บ้านสนามคลี ตำบลย่านยาว
21/02/2561
  อบต.ย่านยาว จังหวัดพิจิตร คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยสระตายายหมู่ที่ บ้านวังกระดี่ทอง ตำบลย่านยาว
21/02/2561
อบต.ย่านยาว จังหวัดพิจิตร คลิกเพื่อดูรายละเอียด