Counter for tumblr


องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเกิดจันทร์ หมู่ที่ 9 บ้านโนนห้วยปัด ตำบลย่านยาว
21/02/2561
  อบต.ย่านยาว จังหวัดพิจิตร คลิกเพื่อดูรายละเอียด
โครงการซ่อมแซมถนน คสล.สายคลองนางเลิ้ง - บึงแม่โจน พร้อมลงลูกรังหรือหินคลุกไหล่ทาง
21/02/2561
หมู่ที่ 5 บ้านคลองโนน ตำบลย่านยาว อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร คลิกเพื่อดูรายละเอียด    
ราคากลาง โครงการก่อสร้างลานกีฬา(สนามตะกร้อ) หมู่ที่ 4 ตำบลย่านยาว
28/02/2561
อบต.ย่านยาวพิจิตร คลิกเพื่อดูรายละเอียด  
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเฉลียวถึงสายน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลย่านยาว
15/05/2561
อบต.ย่านยาวพิจิตร คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ราคากลางโครงการซ่อมแซมอาคารเรียน และอาคารประกอบโรงเรียน อนุบาล
02/04/2561
อบต.ย่านยาว หมู่ที่ 4 อบต.ย่านยาวพิจิตร คลิกเพื่อดูรายละเอียด  
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนาทองดีพร้อมวางท่อ หมู่ที่ 8 บ้านสนามคลี
15/05/2561
ตำบลย่านยาว คลิกเพื่อดูรายละเอียด    
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยขนมจีน หมู่ที่ 7 ตำบลย่านยาว
15/05/2561
อบต.ย่านยาวพิจิตร คลิกเพื่อดูรายละเอียด   
(เอกสารเพิ่มเติม) ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายกาศ หมู่ที่ 6
21/06/2561
ตำบลย่านยาว อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร คลิกเพื่อดูรายละเอียด  
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายกาศ หมู่ที่ 6 ตำบลย่านยาว อำเภอเมือง
21/06/2561
จังหวัดพิจิตร อบต.ย่านยาวพิจิตร คลิกเพื่อดูรายละเอียด 
ราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำซอยจำนงภักดิ์ หมู่ที่ 10 ตำบลย่านยาว อำเภอเมือง
27/06/2561
จังหวัดพิจิตร อบต.ย่านยาวพิจิตร คลิกเพื่อดูรายละเอียด   
ราคากลางโครงการขุดลอกเปลี่ยนท่อระบายน้ำรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลย่านยาว
27/06/2561
อบต.ย่านยาวพิจิตร คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนดินเปิดทาง โตประเสริฐ หมู่ที่ 3 ตำบลย่านยาว
27/06/2561
อบต.ย่านยาวพิจิตร คลิกเพื่อดูรายละเอียด   
ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารโรงเรียนอนุบาล อบต.ย่านยาว ตามแบบ แปลนของ
17/10/2561
สปสช.104/26 อาคารเรียน 3 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) คลิกเพื่อดูรายละเอียด  
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2562
25/10/2561
ก่อสร้างอาคารโรงเรียนอนุบาล อบต.ย่านยาว คลิกเพื่อดูรายละเอียด  
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงเรียนอนุบาล อบต.ยานยาว จังหวัดพิจิตร
25/10/2561
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
11/11/2561
  อบต.ย่านยาวพิจิตร คลิกเพื่อดูรายละเอียด  
ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวัดหาดมูลกระบือ หมู่ที่ 1
16/11/2561
บ้านวัดหาดมูลกระบือ ตำบลย่านยาว อบต.ย่านยาวพิจิตร คลิกเพื่อดูรายละเอียด  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว เรื่องประกวดราคาจ้างปรับปรุง ซ่อมแซม
23/11/2561
สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวัดหาดมูลกระบือ หมู่ที่ 1 คลิกเพื่อดูรายละเอียด
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 2/2562
23/11/2561
  ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวัดหาดมูลกระบือคลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวัดหาดมูลกระบือ
11/12/2561
คลิกเพื่อดูรายละเอียด  
ราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ อบต.ย่านยาวพิจิตร ต.ย่านยาว อ.เมือง จ.พิจิตร
11/12/2561
  คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ
21/12/2561
ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด..คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศผู้ชนะ โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า
08/01/2562
6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด..คลิกเพื่อดูรายละเอียด  
ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม
14/01/2562
โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ...คลิกเพื่อดูรายละเอียด