รายงานผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อระบบการลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ (โดยผ่านอุปกรณ์อ่านบัตร Smart card Reader)
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
     
   
   
สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์เริ่ม 1 กรกฏาคม 2560