รายงานแผนการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564-มีนาคม 2565)
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับที่ 3) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับเพิ่มเติมฉบับที่ 2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ข้อบัญญัติตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว
การดำเนินงาน เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างข้อบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงสุนัขและแมว พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565 ฉบับที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564 ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564
ข้อบัญญัติตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประกาศเจตนารมณ์ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน อบต.ย่านยาว "ร่วมต้านทุจริต ปี 2564"
หลักเกณฑ์มาตรฐานและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อเรียกร้องกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.ย่านยาน อ.เมือง จ.พิจิตร
ประกาศเจตนารมณ์การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ภายใต้วัฒนธรรมประจำชาติ "พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา"
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว อ.เมือง จ.พิจิตร
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว
แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว อ.เมือง จ.พิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี ประจำปี พ.ศ. 2561-2565 ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ข้อบัญญัติตำบล เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว
แผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาวพิจิตร
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลย่ายาว ประจำปี พ.ศ. 2562
แผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว อ.เมือง จ.พิจิตร ปี พ.ศ. 2563
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2564 เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ประจำปี พ.ศ. 2561
รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาวพิจิตร
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2564 เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 5 องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว
แผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ประจำปี พ.ศ. 2562
แผนอัตรากำลัง องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว 3 ปี ประจำปี พ.ศ. 2558-2560
รายงานแผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว
ข้อบัญญัติและคำแถลงงบประมาณ ปี พ.ศ. 2553
   
   
สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์เริ่ม 1 กรกฏาคม 2560