Counter for tumblr


องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว
   
1. จัดให้มีและปรับปรุง บำรุง รักษา เส้นทางคมนาคม ทางบก ทางน้ำ
2. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
3. ป้องและระงับโรคติดต่อ
4. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
5. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
6. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
7. คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวล้อม
8. บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
9. ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
10. ให้มีและบำรุงรักษาไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
11. ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ
12. ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การผักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
13. ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์
14. ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครัวเรือน
15. ส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพของราษฎร
16. การคุ้มครองดูแลรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน
   
1. การคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ำให้มีความสะดวกรวดเร็ว
2. ให้มีการบำรุงรักษาไฟฟ้า และแสงสว่างอย่างทั่วถึง
3. ดำเนินการเพื่อให้มีแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตรอย่างทั่วถึง เพียงพอและมีคุณภาพ
4. ดำเนินการให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น และแก้ไขปัญหาความยากจน
5. การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ที่อยู่อาศัยและพื้นที่การเกษตร
6. ส่งเสริมและสนับสนุนหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและการมีส่ วนร่วมของประชาชน
7. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการอย่างต่อเนื่อง
8. จัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
9. ส่งเสริมและสนับสนุนคุณภาพชีวิต เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ประสบภัยพิบัติธรรมชาติ
10. ส่งเสริมสนับสนุน และจัดให้มีกิจกรรมเพื่อสุขภาพการออกกำลังกาย การป้องกันแ ละระงับโรคติดต่อ
11. ดำเนินการเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมทั้งป้องกันและแก้ไขปัญหา
  ยาเสพติด
12. ดำเนินการส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน
13. ยกระดับคุณภาพการศึกษาของประชาชนทุกระดับ ส่งเสริมปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
ตลอดจนตระหนักถึงการอนุรักษ์ประเพณี และวัฒนธรรมต่าง ๆ