โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้เป็นที่ประจักษ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว
ประจำปี พ.ศ. 2564
โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคล ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ช่วยเหลือกิจการสาธารณะ หรือมีจิตสาธารณะภายนอกองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว
ประจำปี พ.ศ. 2564
โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ช่วยเหลือกิจการสาธารณะ หรือมีจิตสาธารณะภายนอกองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว
ประจำปี พ.ศ. 2564
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้าง ผู้ประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีให้เป็นที่ประจักษ์ อบต.ย่านยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล/หน่วยงาน ที่มีความซื้อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ช่วยเหลือกิจการสาธารณะหรือมีจิตสาธารณะภาย
  นอกองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563
กิจกรรมการสนับสนุนหน่วยงานอื่นในการยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563
โครงการ เจตนารมณ์การป้องกัน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อการบริหารงานอย่างซื้อสัตย์ สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
โครงดารมาตรฐานการยกระดับการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563
โครงการ มาตรฐานการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งการทุจริตหรือตรวจสอบพบการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว
โครงการ แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563
โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว อ.เมือง จ.พิจิตร
โครงการจิตอาสารวมใจ บริการสังคม สร้างคุณธรรมแห่งความดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว
     
     
สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์เริ่ม 1 กรกฏาคม 2560