มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้าง ผู้ประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีให้เป็นที่ประจักษ์ อบต.ย่านยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล/หน่วยงาน ที่มีความซื้อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ช่วยเหลือกิจการสาธารณะหรือมีจิตสาธารณะภาย
  นอกองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563
กิจกรรมการสนับสนุนหน่วยงานอื่นในการยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563
โครงการ เจตนารมณ์การป้องกัน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อการบริหารงานอย่างซื้อสัตย์ สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
โครงดารมาตรฐานการยกระดับการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563
โครงการ มาตรฐานการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งการทุจริตหรือตรวจสอบพบการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว
โครงการ แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563
โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว อ.เมือง จ.พิจิตร
โครงการจิตอาสารวมใจ บริการสังคม สร้างคุณธรรมแห่งความดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว
โครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม นครแห่งความสุข "เข้าวัด ฟังธรรม พัฒนาจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563" องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว
โครงการ แผนการเสริมสร้างมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการ กิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคคลดำรงค์ตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แจ้งประมวผลจริยธรรมของข้าราชการและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ และพนักงานจ้าง ของ องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว อำเภอเมือง จ.พิจิตร
ประกาศ ก.อบต. จังหวัดพิจิตร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2558
ภาพแสดงถึง "วินัย" เป็นหลักสำคัญที่สุดสำหรับข้าราชการ พึงละเว้นการกระทำผิดวินัย องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว
จุลสารความรู้เกี่ยวกับวินัยข้าราชการและข่าวกฏหมายใกล้ตัว ฉบับที่ 1/2563
แผ่นพับเผยแพร่ จริยธรรมของข้าราชการ และ ส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการรักษาวินัย องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว
ภาพกิจกรรม การประชุมถ่ายทอดนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ภาพกิจกรรม ส่งเสริมให้ข้าราชการปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนหรือวินัยของข้าราชการและพนักงานจ้าง ของ องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ภาพกิจกรรม ส่งเสริมที่เป็นการเสริมสร้างและพัฒนาทัศนคติ จิตสำนึกและพฤติกรรม ของข้าราชการ และพนักงานจ้าง ให้ไปในทางที่มีวินัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
     
     
สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์เริ่ม 1 กรกฏาคม 2560