โครงการจิตอาสารวมใจ บริการสังคม สร้างคุณธรรมแห่งความดี ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 25664 องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว
โครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม นครแห่งความสุข "เข้าวัด ฟังธรรม พัฒนาจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564" องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว
กิจกรรมส่งเสริมให้ข้าราชการปฏิบัติตามระเบียบแผนหรือวินัยของข้าราชการและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กิจกรรมส่งเสริมที่เป็นการเสริมและพัฒนาทัศนคติ จิตสำนึกและพฤติกรรมของข้าราชการ และพนักงานจ้างให้เป็นไปในทางท่มีวินัย
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ และพนักงานจ้างของ องค์การบริหารส่วนตำบลยย่านยาว
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ จริยธรรมของข้าราชการและการส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการรักษาวินัย
สื่อประชาสัมพันธ์ "วินัย" เป็นหลักสำคัญที่สุดสำหรับข้าราชการพึงละเว้นการกระทำผิดวินัย
แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว
รายงานผล แผนการเสริมสร้างมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว เรื่อง มาตรฐานทางจริยธรรม ของ องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว
ประกาศเจตนารมณ์ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน อบต.ย่านยาว "ร่วมต้านทุจริต ปี 2564"
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.ย่านยาน อ.เมือง จ.พิจิตร
ประกาศเจตนารมณ์การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ภายใต้วัฒนธรรมประจำชาติ "พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา"
   
   
สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์เริ่ม 1 กรกฏาคม 2560