ประกาศเจตนารมณ์ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน อบต.ย่านยาว "ร่วมต้านทุจริต ปี 2564"
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.ย่านยาน อ.เมือง จ.พิจิตร
ประกาศเจตนารมณ์การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ภายใต้วัฒนธรรมประจำชาติ "พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา"
   
   
สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์เริ่ม 1 กรกฏาคม 2560