องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว จังหวัดพิจิตร ได้รับการจัดตั้งโดยประกาศกระทรวงมหาดไทยตามประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศ
ทั่วไปเล่ม 113 ตอนที่ 9 ลงวันที่ 30 มกราคม 2539 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2539 องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว
ปัจจุบันประกอบไปด้วย 10 หมู่บ้าน
หมู่ที่ 1 บ้านวัดหาดมูลกระบือ
หมู่ที่ 2 บ้านย่านยาว
หมู่ที่ 3 บ้านวัดหงษ์
หมู่ที่ 4 บ้านวัดวังกระดี่ทอง
หมู่ที่ 5 บ้านคลองโนน
หมู่ที่ 6 บ้านย่านยาว
หมู่ที่ 7 บ้านวัดหงษ์
หมู่ที่ 8 บ้านสนามคลี
หมู่ที่ 9 บ้านวัดโนนห้วยปัด
หมู่ที่ 10 บ้านวัดวังกระดี่ทองเหนือ
สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์เริ่ม 1 กรกฏาคม 2560