สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์เริ่ม 1 กรกฏาคม 2560
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร