หน้าที่ 1/1
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจของ องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว
  ประกาศ ณ วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2563 (PDF)  
คู่มือการตรวจการจ้างและการควบคุมงานก่อสร้าง (PDF)
คู่มือการประเมิน ITA 2021 (PDF)
การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการนำเรื่องประกาศในราชกิจจานุเบกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (PDF)
กำหนดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ITA) (PDF)
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม 2563 (PDF)
คู่มือการปฏิบัติงาน พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 (PDF)
พระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (PDF)
แนวทางปฏิบัติของผู้ปกครองในสถานการณ์โควิด-19 ช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 (PDF)
มาตรการในการเปิดสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (PDF)
แนวทางปฏิบัติของครู/ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ในสถานการณ์โควิด-19 (PDF)
แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านธรรมาภิบาล ปี 2563 (6.16 MB) (PDF)
แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการบริการสาธารณะ ปี 2563 (PDF)
แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการบริหารการเงินและการคลัง ปี 2563 (PDF)
แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ปี 2563 (PDF)
แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการบริหารจัดการ ปี 2563 (PDF)
คำถาม-คำตอบ แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2563 (PDF)
แนวทางการประเมินประสิทธิภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง รายงานข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (PDF)
คู่มือแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) (PDF)
ดาว์โหลด
คู่มือการปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (PDF)
คู่มือการปฏิบัติงาน การพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน (PDF)
ดาว์โหลด
คู่มือการปฏิบัติงาน ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ (PDF)
คู่มือการปฏิบัติงาน การตรวจรายงานการจัดตั้ง ย้าย รวม ยุบเลิก เปลี่ยนชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และCCIS (PDF)
คู่มือการปฏิบัติงาน การดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนและขอความเป็นธรรม (PDF)
คู่มือการปฏฺิบัติงาน การสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา (PDF)
คู่มือการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการสถานสงเคราะห์สัตว์ (3) (PDF)
คู่มือการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการสถานสงเคราะห์สัตว์ (2) (PDF)
คู่มือการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการสถานสงเคราะห์สัตว์ (1) (PDF)
คู่มือการปฏิบัติงาน การดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช (PDF)
     
     
สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์เริ่ม 1 กรกฏาคม 2560