ข้อมูลสถิติการให้บริการ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ปีงบประมาณ 2565
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาวพิจิตร
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาวพิจิตร
รายงาน สถิติการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว จ.พิจิตร ประจำปีงบประมาณ 2563
รายงานและติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.ย่านยาว จ.พิจิตร
สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์เริ่ม 1 กรกฏาคม 2560