โครงการส่งเสรมิและสนับสนุนกิจกรรม ตรวจและทดลองเรือทอ้งแบนไฟ ตรวจสอบน้ําเน่าเสียาโรงสีข้าว พี.บี.ไรซ์ ปล่อยน้ําเสีย
การพัฒนาเด็กและเยาวชนตาํบลย่านยาว เบอร์กลาสโดยได้รับการสนับสนุนจาก ลงแม่น้ํา พิจิตรเก่า นายก อบต.ย่านยาว
วันที่ 21 กันยายน 2561  [25/05/2561] อ่านต่อ องค์กรปกครองท้องถิ่น [25/05/2561] อ่านต่อ วันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2561[25/05/2561] อ่านต่อ 

ประชาคมการขุดลอกแม่น้ําพิจิตรเก่า ณ ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาศูนย์ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
หอประชุมองค์การบริการส่วนตําบลย่านยาว เด็กเล็กองค์การบริหาร ส่วนตําบลย่านยาว ตำบลย่านยาว สมัยวิสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี
วันที่ 27 กันยายน 2561[25/05/2561] อ่านต่อ วันที่ 28 กันยายน 2561 [25/05/2561] อ่านต่อ  2561  [07/05/2561] อ่านต่อ   

มอบเก้าอี้สุขาพาสุขณ องค์การบริหาร
ประเพณีรดน้ำดำหัวนายพจน์ หรูวรนันท์ การอบรมทีมขับเคลื่อนการพัฒนา
ส่วนตำบลย่านยาว อำเภอเมืองพิจิตร  นายอำเภอเมืองพิจิตร ณ ที่ว่าการอำเภอ ประเทศตามโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน  
ให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการภายในตำบล เมืองพิจิตร[18/04/2561] อ่านต่อ   ระดับตำบล”เวทีที่ 3 ตำบลย่านยาว
ย่านยาว [07/05/2561] อ่านต่อ     อำเภอเมืองพิจิตร   [17/04/2561] อ่านต่อ   

การรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ร่วมกิจกรรมการทำบุญตักบาตรข้าวสาร ประเพณีรดน้ำดำหัว เพื่อขอขมาและ
ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561 อาหารแห้ง อาหารคาวหวาน ผักสด และผลไม้   ขอพรจากผู้ใหญ่ณ องค์การบริหาร
ณ จุดตรวจบริเวณสี่แยกบ้านวังกระดี่ทอง [07/04/2561] อ่านต่อ    ส่วนตำบลย่านยาว อำเภอเมืองพิจิตร  
[11-17/04/2561] อ่านต่อ      [11/04/2561] อ่านต่อ

การอบรมทีมขับเคลื่อนการพัฒนา โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน กิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก
ประเทศตามโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราช เฉลิมพระเกียรติฯสมเด็จพระเทพรัตนราช
ระดับตำบล”เวทีที่ 2  [01/04/2561] อ่านต่อ    สุดาฯสยามบรมราชกุมา  [03/04/2561] อ่านต่อ     สุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ   
    2561  [02/04/2561] อ่านต่อ 

โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพหลักสูตร
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ปั้นดินญี่ปุ่น วันที่ 22-23 มีนาคม 2561 หลักสูตร แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
อำเภอเมืองพิจิตร Update[19-24/03/2561] อ่านต่อ   [22-23/03/2561] อ่านต่อ  
วันที่ 19 มีนาคม 2561 Update [19/03/2560] อ่านต่อ  

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์เริ่ม 1 กรกฏาคม 2560